Класичне науке

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997.
- Б. Стевановић, Историја хеленскe књижевност од Александра до Јустинијана, Београд 1968.
- А. Lesky, Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001.
- М. Будимир – М. Флашар, Преглед римске књижевности: De auctoribus Romanis, Београд 1995.
- Е. Р. Курцијус, Европска књижевност и латински средњи век, (прев. Ј. Бабић), Београд 1996.
Општа допунска литература
- Rečnik književnih termina, Beograd 1992.
↑↑↑