Историја уметности

Курс:
Уметност српских земаља средњег века, одабране теме (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: На предавањима се презентују поједини споменици архитектуре, скулптуре и сликарства или нека друга уметничка дела настала на територији српских земаља средњег века у периоду од покрштавања Срба у другој половини 9. века до Велике сеобе (1690). Уз изношење најважнијих чињеница о појединим делима и њиховим ствараоцима, разматрају се релевантне стилске и иконографске појаве, спољашњи утицаји, улога одређеног историјског контекста, као и место српске средњовековне уметничке баштине у ширем окружењу. Студенти преко усмених и писмених семинарских радова развијају различите стручне вештине, од препознавања и анализе до тумачења и презентације дела или стилских појава, усвајајући истворемено методологију и терминологију неопходне за студије српске средњовековне уметности.
Циљ изучавања курса: Стицање додатних знања о делима уметности насталим у српским земљама средњег века од времена покрштавања Срба до Велике сеобе (1690). Оспособљавање за опис, анализу, тумачење и презентацију дела српске средњовековне уметности.
Предуслови за полагање: Положени испити Историја уметности српских земаља средњег века, 1 и 2.
Облици наставе: Предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература се одређује у зависности од одабране теме.
↑↑↑