Историја уметности

Курс:
Генеза херитологије (мастер)
У оквиру предмета: Генеза херитологије
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теорије наслеђаивања и генеза појмова баштињења. Историјски, социјални и практични аспекти односа према старинама. Прагматичка мултидисциплинарност операционалне заштите и употребе баштине.
Циљ изучавања курса: Овладавање историографијом комплекса баштињења.
Предуслови за полагање: Додипломске студије на универзитету и положен један од основних испита из програма Семинара за музеологију и херитологију, или диференцијални испит за пријем на мастер музеологије и херитологије.
Облици наставе: Предавања са мултимедијалним илустарцијама, демонстарцијум кључних примера и интерактивним радом. Семинарска вежбања са истраживачким учешћем студенат
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M.Špikić, Anatomija kulturnog spomenika, Zagreb 2008.
T.Marasović, Zaštita graditeljskog nasleća. Istorijski pregled sa hrestomatijom, Split 1983.
V. Han, Razvoj zbirki i muzeja od 13. do 19. veka na teritoriji Jugoslavije, Tkalčićev zbornik II, Zagreb 1958.
Општа допунска литература
D.Poulot, R.Wrigley, “The Birth of Heritage: ’le moment Guizot’”, Oxford Art Journal, Vol. 11, No 2(1988) pp 40-56
J.Jokileto, A History of Arhitectural Conservation, UNESCO 2005.
O. Impey – A. MacGregor, ed., The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe, Oxford 19872.
M.Špikić, Humanisti i starine, Zagreb 2005.
↑↑↑