Историја уметности

Курс:
Ранохришћанска и рановизантијска уметност (осн.)
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: У оквиру овог предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе на територији Римског царства тј. царства Ромеја између III века н.е. и краја епохе иконоборства. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима ранохришћанске и рановизантијске уметности. Представљање иконографских и стилских одлика уметничких дела.
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Облици наставе: Настава се изводи током једног семестра на предавањима и на вежбама уз одговарајућу визуелну подршку, уз могућност теренске праксе
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у ранохришћанску уметност
Разматрање просторно-временских оквира развоја ранохришћанске уметности, методолошког приступа и литературе

1. недеља
вежбе - Увод у ранохришћанску уметност
Анализа примарних извора неопходних за проучавање ранохришћанске уметности и њених почетака

2. недеља
предавање - Уметност III века 1
Упознавање са развојем уметности катакомби насталих и сачуваних пре свега на тлу града Рима. Посебан нагласак биће на споменике настале у Дури Еуропос као посебан пример постојања различитих култова на тлу Римског царства.

2. недеља
вежбе - Уметност III века 1
Анализа иконографије и стила уметности катакомби III века са посебним акцентом на развој амблематске уметности (добри пастир, Оранс, старозаветне теме, и др.). Посебан нагласак биће на анализи иконографије и стила уметности која се развила у Дури Еуропос.

3. недеља
предавање - Уметност III века 2
Упознавање са развојем уметности саркогафа III века

3. недеља
вежбе - Уметност III века 2
Анализа иконографије и стила уметности саркофага III века

4. недеља
предавање - Уметност IV века 1
Упознавање са развојем главних токова ранохришћанске уметности IV века

4. недеља
вежбе - Уметност IV века 1
Анализа иконографије и стила уметности катакомби, саркофага (са посебним акцентом на порфирне саркофаге) и мозаике првих сачуваних хришћанских споменика.

5. недеља
предавање - Уметност IV века 2
Разматрање развоја уметности у време цара Константина и његових наследника на тлу Римског царства.

5. недеља
вежбе - Уметност IV века 2
Анализа иконографије и стила уметности из времена цара Константина и његових наследника на најзначајнијим споменицима Рима, Цариграда, Милана, Солуна и др.

6. недеља
предавање - Уметност V века 1
Упознавање са главним токовима уметности V века на тлу Римског царства и њеним главним центрима: Рим и Цариград.

6. недеља
вежбе - Уметност V века 1
Анализа најзначајнијих споменика уметности V века века, њиховог стила и иконографије, са посебним освртом на главне споменика Рима (пре свега црква Санта Марија Мађоре)и Цариграда.

7. недеља
предавање - Уметност V века 2
Разматрање главних токовима уметности V века на тлу града Равене.

7. недеља
вежбе - Уметност V века 2
Анализа иконографије и стила најзначајнијих споменика Равене (маузолеј Гале Плацидије, Теодорихова палата, Баптистеријум Неони и Аријеваца, црква Сан Аполинаре Нуово и др.)

8. недеља
предавање - Уметност V века 3
Упознавање са главним споменицима Солуна у V веку

8. недеља
вежбе - Уметност V века 3
Анализа иконографије и стила најзначајнијих споменика који се налазе на тлу града Солуна (црква Светог Димитрија, црква Светог Ђорђа и др.).

9. недеља
предавање - Уметност VI века 1
Преглед развоја уметности која је настала у време цара Јустинијана у VI веку.

9. недеља
вежбе - Уметност VI века 1
Анализа најзначајнијих споменика насталих у време цара Јустинијана на тлу пре свега Цариграда са црквом Свете Софије, Синаја (манастир Свете Катарине), Равене (цркве Сан Витале и Сан Аполинаре ин Класе) и Пореча (Еуфразијева базилика) са посебним освртом на развој иконографије и стила.

10. недеља
предавање - Уметност VI века 2
Упознавање са развојем иконописа и рада у слоновачи у време владавине цара Јустинијана

10. недеља
вежбе - Уметност VI века 2
Анализа најзначајнијих споменика, техника и сачуваних предмета насталих у време владавине цара Јустинијана са посебним акцентом на рад у слоновачи (диптиси пре свега) и иконописом.

11. недеља
предавање - Уметност VI века 3
Упознавање са ранохришћанским илуминираним рукописима

11. недеља
вежбе - Уметност VI века 3
Анализа најзначајнијих илуминираних рукописа насталих у VI веку са посебним акцентом на њихов развој иконографије и стила попут Рабулиног јеванђеља али и пурпурних рукописа (Росано кодекс, Бечка генеза).

12. недеља
предавање - Уметност у време иконоборства VIII-IX века
Упознавање са појмом иконоброства и сачуваним споменицима насталим у периоду VIII и IX века

12. недеља
вежбе - Уметност у време иконоборства VIII-IX века
Анализа најзначајнијих споменика насталих у периоду између VIII и IX века у време иконоборства са примерима цркве Свете Ирине, Свете Софије и Хлудовским псалтиром.

13. недеља
предавање - Закључна разматрања ранохришћанске и рановизантијске уметности
Преглед градива обухваћеног силабусом

13. недеља
вежбе - Закључна разматрања ранохришћанске и рановизантијске уметности
Анализа и преглед визуелног материјала обухваћеног силабусом.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Gerke, Kasna antika i rano hrišćanstvo, Novi Sad 1973.
L. Mirković, Ikonografske studije, Novi Sad 1974.
В. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004.
A. Grabar, Premier art chretien, Paris 1966.
A. Grabar, L’age d’or de Justinien, Paris 1966.(=A. Grabar, The Golden Age of Justinian, from the death of Theodosius to the rise of Islam, New York 1967)
K. Weitzmann, Late Antique and Early Christian Book Illumination, London 1977.
Age of Spirituality, edited by K.Weitzmann, New York 1978
G. Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd 1996.
J. Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph: the art of the Roman empire AD 100-450, Oxford University Press 1998.
↑↑↑