Историја уметности

Курс:
Методологија науке о уметности - основни курс
Предавачи: др Предраг Драгојевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: 1. Методи и технике писања о уметности (слојеви текста о уметности, од форме и наслова преко разних елемената, дубље до садржаја, метода и смисла; технике и стандардни поступци за обраду сваког појединог слоја текста). 2. Основи метода интерпретације уметности (методи историје уметности и других наука које се баве тумачењем уметности); научност тих метода; трагови идеја појединих епоха у методима науке о уметности; утицаји средине и трагови личности истраживача при формирању или примени метода науке о уметности; разлике у «школама» мишљења (као увод у разматрање теорија уметности).
Циљ изучавања курса: Усвајање стандардних поступака обраде појединих слојева текста. Предочавањем система науке о уметности, навести студенте да се заинтересују за евентуално даље самостално критичко разматрање науке о уметности. Избором конкретних задатака за практичне вежбе, увести студенте у стручни рад на изради "алатки" потребних за студије или за струку у целини.
Предуслови за полагање: Познавање основних појмова историје уметности (увод у историју уметности); познавање развоја уметности до 18. века и почетака модерне уметности.
Облици наставе: Предавања са пројекцијама и видео-пројекцијама; практичне вежбе у учионици или компјутерској учионици, или кроз самостално обављање задатака.
Обавезе студената: Похађање предавања ради разумевања литературе, ишчитавање литературе ради стицања теоријских знања, учешће у вежбама ради учења примене теоријских знања.
Начин оцењивања рада и резултата: 1. Практична примена основних знања из методологије писања о уметности. Оцењује се током обуке, кроз вежбе, које обухватају препознавање елемената текстова о уметности, као и самосталну примену метода при тумачењу ликовног дела. Вреднује се исправност, тачност, потпуност и поштовање рокова при изради задатка. 2. Кроз теоријско познавање основа науке о уметности треба да се покаже шире познавање предмета. Оцењује се на испиту, који се полаже усмено.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у анализу текстова о уметности
Увод: о настанку, садржају и циљевима предмета; о начину обуке. О садржају и динамици обављања вежби. Прављење листе студената; евентуално разврставање студената на групе; подела материјала за рад.

2. недеља
предавање - Облици и објављивање текста
Комуникацијски канали за пласирање текста; разне врсте начина саопштавања (каталог, чланак, прилог, студија, расправа, полемика, критика, монографија, предавање, реферат, рецензија, препорука, мишљење, ...) који су „производи“ тумача уметности; усмено и писано комуницирање; врсте публике; медији

3. недеља
предавање - Техничка опрема текста
Илустровање текста; однос слике и речи; техничка опрема, прелом, дизајн текста; припрема за штампу; објављивање текста; библиографски подаци; издавачи

4. недеља
предавање - Наслов. Форма
Наслов текста. О врстама, елементима и тумачењу наслова текста у науци о уметности. Библиографија као вид обраде наслова. Форма текста. коректура. хрестоматија. објављивање архивских извора или рукописне грађе;

5. недеља
предавање - Тема
Тема текста. Појмови у тексту. Писање апстракта, и регесте Израда регистара имена, стручних појмова, места, иконографије и слично.

6. недеља
предавање - Структура текста
Структура текста. Почетак: о чему и зашто се пише; кључне мисли, њихови међусобни односи. Резиме као вид тумачења структуре.

7. недеља
предавање - Искази. Судови о уметничком делу
Искази и подаци; експлицитни и имплицитни судови; закључци; вредносни судови; аргументовани судови; навођење извора Прављење и употреба извода.

8. недеља
предавање - Типови текста. Надокнада пропуштених часова
Типови текста Прегледни рад, стручни рад, научни рад и њихови битни елементи. У овом термину ће, према потреби, бити организована и надокнада пропуштених практичних вежби или предавања.

9. недеља
предавање - Језик текстова о уметности
Језик и терминологија у текстовима о уметности Упознавање процеса лекторисања. Принципи и проблеми превођења.

10. недеља
предавање - Садржај текста
Садржај текста. Могућности историографске обраде текстова о уметности.

11. недеља
предавање - Научни поступак
Научни поступак у тексту Методолошка анализа текстова о уметности.

12. недеља
предавање - Вредност текста о уметности
Могућности и замке вредновања текста о уметности. Први читаоци, ментори, саветници, корисници текста. Рецензија. Приказ и критички приказ текста. Дебата, полемика о тексту.

13. недеља
предавање - Историја настанка и пријема текста
Историја настанка и пријема текста. Повезивање текста са околностима из рада и живота његовог аутора, као и са другим ауторовим текстовима. Облици историјског тумачења текста.

14. недеља
- - СУМИРАЊЕ ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА. ПОПРАВНИ РАД
Сабирање постигнутих поена на практичним вежбама које прате предавања. Могућност, према потребама, поновне израде појединих вежби (без могућности за надокнаду пропуштених вежби).

15. недеља
- - ПРОВЕРА ЗНАЊА - ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕЖБИ
Оцењивање практичних вежби.

16. недеља
предавање - Границе науке о уметности
Оцртавање граница науке о уметности - становишта уметника, публике и научника о ликовном делу - тумачења уметности у различитим наукама - области науке о уметности

17. недеља
предавање - "Производи" науке о уметности
„Производи“ науке о уметности и њене економске основе

18. недеља
предавање - Институционални и законски оквири науке о уметности

19. недеља
предавање - Компјутери у науци о уметности или техничка подршка
Компјутери у науци о уметности или техничка подршка Преглед најчешће коришћених програма у раду историчара уметности.

20. недеља
предавање - Упоришта за тумачење науке о уметности
Откривање упоришта за тумачење науке о уметности. Дефинисање извора - искуство у Србији 19. века - учења у свету 18-20. века - размишљања зачетника науке о уметности

21. недеља
предавање - Развој и елементи науке о уметности
Елементи науке о уметности - развој науке о уметности у 18. и 19. веку - развој науке о уметности у 19. и 20. веку.

22. недеља
предавање - Научни принципи у методима науке о уметности
Научни принципи у методима науке о уметности. Дефинисање предмета проучавања, опис, анализа, објашњење, откривање правилности...; ...уочавање проблема, хипотезе, теорије, контрола – деловање и предвиђање; разматрања циља и смисла науке о уметности. Трагови епохе у методима науке о уметности (поимање науке, укуси, концепти; филозофске позиције). Језичко-појмовни систем у методологији науке о уметности

23. недеља
предавање - Историјскоуметнички приступ у науци о уметности
Основа науке о уметности: историјскоуметнички приступ, преглед и главне одлике његових метода.

24. недеља
предавање - Мултидисциплинарност науке о уметности
Мултидисциплинарност науке о уметности (географски приступ, антрополошки, психолошки, психолошки, техничко-технолошки, археолошки, социолошки, историјски, информатички, математички, семиотички, литерарни и уметнички; медицински, биолошки, итд).

25. недеља
предавање - Разлике у школама мишљења о уметности
Разлике у тумачењима истих појава. Школе у науци о уметности. (Припрема за разматрање теорија уметности.)

26. недеља
предавање - Утицаји социјалних околности на науку о уметности
Утицаји социјалних околности на развој метода и професионализацију науке о уметности (развој средине; став средине према науци и према уметности; конкуренција нестручњака и борба науке за компетенцију; однос науке према окружењу, примање утицаја, изградња интегритета; релације унутар струке)

27. недеља
предавање - Улога личности у науци о уметности
Утицај психичког профила истраживача или стручњака у науци о уметности. Значај неких функција (визуелно опажање и памћење), процеса (развој, старење, патолошки процеси), специфичности (менталитет) и одлика појединца (црте личности, креативност; спонтаност и ригидност, интелигенција, итд).

28. недеља
предавање - Место савести у науци о уметности
Савест као основа примене метода науке о уметности; етичке дилеме проистекле из недовољне професионализације и снажног утицаја личности појединца. Решавање дилема кроз системе вредности (етичке кодексе) окружења или делова струке.

29. недеља
- - ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТ

30. недеља
- - ИСПИТ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
П. Драгојевић, О развоју и елементима науке о уметности, НАУКА О УМЕТНОСТИ 2 (интерна публикација Семинара за науку о уметности 1997) 7-120.
↑↑↑