Историја уметности

Курс:
Херитолошке технологије (осн.)
У оквиру предмета: Херитолошке технологије
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Увод у пројектно управљање баштином: планирање и писање пројеката, технике и вештине тимског рада, презентације и интерпретације утемељенe на херитолошкој логици управљања баштином; Практична настава: Одржава се у институцијама баштине (музеји, архиви, библиотеке) и на терену (археолошки и природни локалитети, споменички амбијенти) у складу са одговарајућим тематским целинама теоријске наставе.
Циљ изучавања курса: Савладавање апликативних својстава науке о баштни усмерених на решавање проблема баштинске праксе.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Увод у студије баштине, Херитологија и Музеологија. Присуствовање предавањима и вежбама са решавањем индивидуалних задатака.
Облици наставе: Предавања са мултимедијаним презентацијама, демонстрације типичних примера праксе и интерактивни рад у институцијама и на терену.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Zbirnek Stransky, Temelji opće muzeologije, Muzeologija 8, Zagreb, 1970, 40-73.
G.Edison, D.Dean, The Handbook for Museums, London 1994.
G.Anderson, Reinventing the Museum, New York 2004.
Tomislav Šola, Marketing u muzejima ili O vrlini i kako je obznaniti, Beograd 2001.
Standardi i normativi za muzejsku delatnost, Beograd 1989
Општа допунска литература
Pjotr Pjotrovski, Kritički muzej, Beograd 2013.
Ivo Maroević, Baštinom u svijet, Zagreb 2004.
↑↑↑