Историја уметности

Курс:
Од Витрувија до Герија. Схватање архитектуре у антици, средњем веку, у новом и савременом добу - нови век и савремено доба (докт.)
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Хронолошко разматрање токова архитектонске теорије од 15. до 21. века. Вредновање њихових одјека у пракси. Нагласак на ренесанси и теоријама 19. и 20. века. Упознавање са критичким методологијама њиховог вредновања.
Циљ изучавања курса: темељно овладавање знањима о развојним токовима теорија у архитектури, од 15. до почетка 21. века. Нагласак на теоретичарима ренесансе и 19. и 20. века
Предуслови за полагање: похађање наставе и испуњење предиспитних обавеза
Облици наставе: излагања наставника и студената,дискусије, критички осврти, практична примена усвојених знања
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања - појам архитектонске теорије
Појмовно-терминилошка објашњења, увођење у проблематику

2. недеља
предавање - Коментар литературе и испитних питања
Коментар обавезне литературе, критика методологије и појединих ставова

3. недеља
предавање - Развој теорије у 15.веку
Анализа генезе и ефективности архитектонских теорија у Италији током 15.века. Оцена њихове епохалне утицајности

4. недеља
предавање - Теорије и пракса у 16.веку, први део
Анализа примене теорија у пракси. Пресек свих важнијих теорија, типова и пракси

5. недеља
предавање - Теорије у 16 веку, други део
Анализа кључних теорија, други део материје и критика

6. недеља
предавање - Теорије у 17.веку
Француски и италијански теоретичари, критика и практични утицаји

7. недеља
предавање - Теоретичари 18.века
Водеће теорије у 18.веку - Италија, Француска, Немачка и Енглеска, пресек и критика

8. недеља
предавање - Теоретичари 19.века, први део
Премодерна теорија.Академизам и класицизам, романтичарске теорије и национални стилови

9. недеља
предавање - Теоретичари 19.века, други део
Раномодерна теорија, зачеци авангарде, сукоб идеологија, теорија и пракси. Академска реакција

10. недеља
предавање - Теоретичари архитектуре од 1900. до 1920,
Садејство теорије и праксе. Ар Нуво. Веркбунд. Валтер Гропијус

11. недеља
предавање - Теоретичари у раздобљу 1918-1939.
Авангардне теорије и покрети. Успон урбанистичке реформе. ЦИАМ. Атинска повеља. Реакције академичара и националиста. Успон тоталитаризма 1933-39

12. недеља
предавање - Послератне теорије до 1965.г.
Утицај ЦИАМа. Успон интернационалног стила. Касномодернистичке главне теорије

13. недеља
предавање - Постмодерне теорије
Почеци и успон постмодерних теорија. Вентури, Портогези, Роси и Џенкс.Критика

14. недеља
предавање - Теорије са краја 20. и почетка 21.века
Френк Гери. Деконструктивизам. Неомодернизам. Крај историје и теорија архитектуре.

15. недеља
предавање - Закључна разматрања
Рекапитулација развоја теорија. Критика фундаменталних доприноса. Закључне оцене
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H.Walter-Kruft, A History of Architectural Theory, New York 1994. Н.Куртовић-Фолић, Теоријски ставови и креативне способности архитеката италијанске ренесансе у 15.веку, Саопштења 34, Београд 2002, 215-238.
M.R.Perović (prir.), Istorija moderne arhitekture 1, Beograd 1997 (prilozi o teoriji)
M.R.Perović, Antologija teorija arhitekture XX veka, Beograd 2009.
↑↑↑