Историја уметности

Курс:
Уметност античке Грчке (осн.)
У оквиру предмета: Уметност античке Грчке
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава-предавања: Уметничко-стилске и историјске појаве античке Грчке. Основни садржаји програмске материје обухватају следеће тематске области: Критска уметност, Микенска уметност, Архајска скулптура, Грчко вазно сликарство, Грчка архитектура, Уметност класичне епохе 5. века, Хеленизам. Практична:Вежбе Краће презентације са одређеном тематском јединицом. Студент тако учи да излаже одређену материју концизно и јасно. Учи се контекстуализацији у анализи уметничког дела или појаве. Студент активно учествује у дискусији и развија сопствене погледе у односу на уметност.
Циљ изучавања курса: Циљеви и задаци наставе историје уметности античке Грчке састоје се у овладавању најважнијим знањима о античкој грчкој цивилизацији и уметности, као и у оспособљавању студената за разумевање, анализу и интерпретацију уметничких дела антике. Циљеви
Предуслови за полагање: Редовно присуство предавањима и семинарским вежбама.Посебних предуслова нема.
Облици наставе: Предавања: историјско-теоријска разматрања уз одговарајући визуелни материјалСеминарска вежбања: појединачна излагања са одређеном тематском јединицом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gavela Branko, Istorija umetnosti antičke Grčke, Beograd 1969 (/ У)
Šefold Karl, Klasična Grčka, Novi Sad 1973
Несторовић Б., Архитектура старог века, Београд 1962 (230-393)
Gombrich E.H., Umetnost i njena istorija, Beograd 1980 (65-86, 87-103)
Општа допунска литература
Срејовић Д., Цермановић Кузмановић А., Речник грчке и римске митологије, Београд 1979,1989,1987, 1989, 1992, 2000 (одређене јединице)
Woodford Susan, The art of Greece and Rome, Cambridge, 2004 (I-II, 4-88, 146-151)
Винкелман Ј.Ј., Историја древне уметности, Сремски Карловци-Нови Сад, 1996
Гавела Б., Фидија, Нови Сад 1962
Cermanović Kuzmanović A., Grčke slikane vaze, Beograd 1977, 1980, 1991
Vebster T.B.L., Helenizam, Novi Sad 1970
Living architecture, Greek (Ronald Martin), Fribourg 1967
Дероко А., Архитектура старог века, Београд 1960 (230-393 (91-156)
Richter G.M. A., A Handbook of Greek Art,, London 2003
↑↑↑