Историја уметности

Курс:
Генеза херитологије (мастер)
У оквиру предмета: Генеза херитологије
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теорије наслеђаивања и генеза појмова баштињења. Историјски, социјални и практични аспекти односа према старинама. Прагматичка мултидисциплинарност операционалне заштите и употребе баштине.
Циљ изучавања курса: Овладавање историографијом комплекса баштињења.
Предуслови за полагање: Додипломске студије на универзитету и положен један од основних испита из програма Семинара за музеологију и херитологију, или диференцијални испит за пријем на мастер музеологије и херитологије.
Облици наставе: Предавања са мултимедијалним илустарцијама, демонстарцијум кључних примера и интерактивним радом. Семинарска вежбања са истраживачким учешћем студената.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Д.Булатовић,Н.Радић,А.Милосављевић,М.Божић, Генеза херитологије, Београд 2008, електронска зирка предавања са избором литературе за савладавање садржаја предмета.
D.Poulot, R.Wrigley, “The Birth of Heritage: ’le moment Guizot’”, Oxford Art Journal, Vol. 11, No 2(1988) pp 40-56
A.Chastel, "Pojam baštine", Pogledi 3-4 (Split 1988)
T.Marasović, Zaštita graditeljskog nasleća. Istorijski pregled sa hrestomatijom, Split 1983.
J.Jokileto, A History of Arhitectural Conservation, UNESCO 2005.
V. Han, Razvoj zbirki i muzeja od 13. do 19. veka na teritoriji Jugoslavije, Tkalčićev zbornik II, Zagreb 1958.
O. Impey – A. MacGregor, ed., The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe, Oxford 19872.
L. Binni – G. Pinna, Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal ’500 a oggi, Milano 1989.
Општа допунска литература
B. Šulc, Zbirke umjetnina u antičko doba, Muzeologija 22, Zagreb 1978
М. Коларић, Народни музеј у Београду 1844-1944, библ. Музеолошке свеске 4, изд. Народни музеј, Београд 1991.
Michael Conforti, Museums Past and Museums Present: Some Thoughts on Institutional Survival, MM&C, Vol. 14, No. 4, December 1995.
Tomislav Šola, The Future of Museums and the Role of Museology, MM&C, Vol. 11, No. 4, December 1992.
↑↑↑