Историја уметности

Курс:
Српска уметност у доба Немањића II (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Програм предмета представља свеобухватан преглед историје српске средњовековне уметности од времена потпуне византинизације српског друштва и културе у доба краља Милутина до пропасти Царства. Практични део предмета подразумева упознавање с појединачним делима кроз вежбе у музејима, Галерији фресака, рад на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну шире знање о развоју и одликама српске средњовековне уметности од времена потпуне византинизације српског друштва и културе у доба краља Милутина до пропасти Царства.
Предуслови за полагање: Одслушана прва четири семестра основних студија историје уметности.
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације, по могућности пракса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, I, Београд 1981, 230-248, 273-296 (= В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, Београд 1997, т. I, 5-221, т. II, Београд 1997, 48-257).
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 60, 85-92, 98
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 50, 55-105
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 37-40, 59-65, 66-69
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 341-354, 357-366, 395-397
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 83-90
В. Ј. Ђурић, Иконе из Југославије, Београд 1961, 24-41, 57-64
И. М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 131-181
Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, 228-262
↑↑↑