Историја уметности

Курс:
Српска уметност у доба Немањића I (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Програм предмета представља свеобухватан преглед историје српске средњовековне уметности од од времена оснивања Српске аутокефалне цркве до потпуне византинизације српског друштва и културе у доба краља Милутина. Практични део предмета подразумева упознавање с појединачним делима кроз вежбе у музејима, Галерији фресака, рад на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну шире знање о развоју и одликама српске средњовековне уметности од времена оснивања Српске аутокефалне цркве до потпуне византинизације српског друштва и културе у доба краља Милутина.
Предуслови за полагање: Одслушана прва три семестра основних студија историје уметности.
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације, по могућности пракса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, I, Београд 1981, 230-248, 273-296 (= В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, Београд 1997, том I, 5-223).
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 39-44
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 236-246
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 25-54
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 17-36
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 19-30
Историја Црне Горе, књ. 1, Титоград 1967, 378, 431-439; књ. 2/1, Титоград 1970, 117-155
↑↑↑