Историја уметности

Курс:
Теме из модерне историје - Западна Европа, Средоземље и САД (осн.)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: курсеви се конципирају у договору с кандидатима и у складу с њиховим знањима, потребама и интересовањима. Оквирне теме: ренесанса, протестантизам, реформација, барок, просветитељство, историја средоземних заједница и међународних односа, свакодневни живот и менталитети Средоземља, Америчка револуција, Асимилационизам и мултикултурализам у САД, Верска историја САД, Историја америчког свакодневног живота, Амеирка култура, историја џеза, САД у међународним односима.
Циљ изучавања курса: Солидно овладавање изабраном тематском облашћу које није било могуће током основних студија, упознавање са савременом литературом и истраживачким могућностима.
Предуслови за полагање: Познавање страних језика ради приступа савременој литератури, коришћење рачунара и интернета.
Облици наставе: Предавања, аудио-визуелне презентације, семинари.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, I-III, Beograd-Novi Sad 2007.
F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, I-II, Bgd., 2001.
P. Chaunu, Civilizacija klasične Evrope, Bgd., 1977.
Nikola Samardžić, Karlo V. Beograd, 2005, 542 str. (Drugo izdanje, ispravljeno i dopunjeno). ISBN 86-85833-00-0, COBISS.SR-ID 122895884
Општа допунска литература
Istorija Španije. Plato, Beograd, 2005, 804 str. (Drugo izdanje, ispravljeno i dopunjeno) ISBN 86-447-0265-3 COBISS-ID 120724492
М. С. Андерсон, Европа у 18. веку, Београд 2003.
Д. Х. Пенингтон, Европа у седамнаестом веку, Клио, Београд, 2002.
Х. Г. Кенигсбергер, Џ. К. Боулер, Џ. Л. Моуз, Европа у шеснаестом веку, Београд 2002.
M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000.
Ариес, Диби (прир.), Историја приватног живота 3, Београд 2002.
Ž. Delimo, Civilizacija renesanse, Novi Sad, 1989; Ž. Delimo, Katolicizam izmedju Lutera i Voltera, Sremski Karlovci, 1994; Ž. Delimo, Nastanak i učvrščenje reformacije, Sremski Karlovci, 1998.
H. Parks, Istorija SAD, Bgd, 1985
History of American Life, ed. A. M. Schlesinger, D. R. Fox, NY, 1996
D. Dž. Borstin, Amerikanci, I, Kolonijalno iskustvo, II, Državotvorno iskustvo, III, Demokratsko iskustvo, Geopoetika, Bograd, 2004-2005
Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism. A Double-Edged Sword. W. W. Norton and Co., 1997.
Džems Linkoln Kolijer, Istorija džeza. Beograd, 1989.
↑↑↑