Историја уметности

Курс:
Европска уметност барока и рококоа (осн.)
Предавачи: др Саша Брајовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Спознаја и разумевање основних вредности европске уметности и културе датог периода. Упознавање и разумевање уметничких дела из датог периода путем литературе, музејских збирки, терена и електронских база података.
Циљ изучавања курса: Упознавање са настанком, развојем и токовима уметности 17. и прве половине 18. века. Сагледавање уметничког дела у његовом теоријском, друштвеном и културном контексту. Разумевање кључних феномена и дела из ове епохе.
Предуслови за полагање: Обавеѕно похађање наставе и вежбања.
Облици наставе: Предавања и вежбе. 15 предавања и 15 вежби.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Wittkower R., Art and Architecture in Italy 1600 to 1750, Harmondsworth 1958.
M. Levey, Rococo to Revolution, London 1966.
↑↑↑