Историја уметности

Курс:
Византијска архитектура у Цариграду - општи курс
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У дугом временском раздобљу од 4. до половине 15. столећа архитектура Цариграда представљала је један од најрепрезентативнијих видова уметности Византијског царства, али и особени одраз религиозно-идеолошких и политичких прилика које су пратиле његову историју. Споменици престонице царства, како сачувани тако и они познати по историјским изворима, у оквиру курса испитују се и презентују у различитим равнима: хронолошкој, која је неизоставни официјелни оквир за разумевање целине и њеног свеукупног значаја у историји архитектуре, али упоредо и као својеврсни медији исказивања посебних садржаја примерених различитим епохама. У оквиру курса објашњавају се различити разлози настанка града на месту на којем се налази, токови градитељског стварања, обележја континуитета и новине, превасходно у црквеној архитектури, сакрална топографија као и утицаји које су споменици престонице имали на градитељску делатност различитих области византијског света. Посебна пажња посвећена је најзначајнијим грађевинама или комплексима сакралне и јавне намене, са акцентом на идеолошкој позадини из које произилазе, једнако као и различитим начинима креирања визуелних ефеката сакралног простора.
Циљ изучавања курса: Стицање продубљенијих сазнања о различитим епохама и посебним феноменима живота у престоници Византије, испољеним кроз архитектуру појединачних грађевина и податке из писаних извора, као и о формирању особене «хришћанске» урбанистичке матрице у најранијем периоду, њеном постепеном усложњавању и променама које се у њој збивају током потоњих столећа, особито у време «мрачног доба», владавине Василија I и његових наследника, као и династија Комнина и Палеолога.
Предуслови за полагање: Одслушани обавезни предмети Историја архитектуре I и II, Општа историја уметности средњег века I и II, Историја уметности српских земаља у средњем веку I и II.
Облици наставе: Настава се изводи током једног семестра на предавањима ( 12 двочаса), уз одговарајућу визуелну подршку.
Обавезе студената: Похађање наставе, презентација претходно задатих јединица на часу, учешће у дискусијама на претходно задате мање тематске целине.
Начин оцењивања рада и резултата: Испуњавањем различитих предиспитних обавеза (припрема и излагање на часу, учешће у дискусији, прикупљање стручне литературе, други облици ) студент стиче право на 40 поена ( 10 по свакој од наведених активности ). Коначни резултат рада студента исказује се збиром поена предиспитних обавеза, и усменим испитом који максимално доноси 60 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Уводни час
опште методолшке напомене, литература, начин рада и оцењивања

2. недеља
предавање - 2. Византијски град

3. недеља
предавање - 3. Константинов Цариград

4. недеља
предавање - 4. Јустинијанов Цариград

5. недеља
предавање - 5. Простори престонице I

6. недеља
предавање - 6. Простори престонице II

7. недеља
предавање - 7. На раскршћу епоха: средњовековни Цариград

8. недеља
предавање - 8. Свети заштитници престонице I

9. недеља
предавање - 9. Свети заштитници престонице II – Цариград као Нови Јерусалим

10. недеља
предавање - 10. Парадигме: Неа, Пантократор, Хора

11. недеља
предавање - 11. Манастир у престоници

12. недеља
предавање - 12. Од уметничке индустрије до екфрасиса I

13. недеља
предавање - 13. Од уметничке индустрије до екфрасиса II

14. недеља
предавање - 14. Посетиоци пожељни и непозвани,нови становници
↑↑↑