Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
семинар - Преглед главних извора, упознавање са основном литературом.

2. недеља
семинар - Кратак преглед главних догађаја догађаја епохе 200-63. године

3. недеља
семинар - Извори: наративни.

4. недеља
семинар - Извори: епиграфски и нумизматички.

5. недеља
семинар - Хеленистички свет 200. године.
Литература: M. Holleaux, Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au IIIe siècle avant J.-C. (273-205), Paris 1921.

6. недеља
семинар - Рани културни и политички контакти Рима са хеленистичким светом

7. недеља
семинар - Други македонски рат: ратне операције
Литература: – N.G.L. Hammond, F.W. Walbank, A History of Macedonia, Vol. III, 336-167 B.C., Oxford 1988.

8. недеља
семинар - Други македонски рат: дипломатска питања.

9. недеља
семинар - Карактер римског филхеленизма
Да ли је филхеленизам био империјално средство, или искрено убеђење републиканске елите?

10. недеља
семинар - Рат са Антиохом III.
Дипломатске акције и ратне операције.

11. недеља
семинар - Pax Romana
Ново политичко и дипломатско устројство Истока после мира у Апамеји.
Литература: J.-L. Ferrary, J-L. Philhéllenisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquète romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de macédoine à la guerre contre Mithridate, Paris 1988.

12. недеља
семинар - Полибије и римска светска хегемонија.

13. недеља
семинар - Римски поредак на Истоку.
"Пријатељство и савезништво"; правна и империјална питања.
Литература: Jones, A.H.M. The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 19712.
Heuss, A. Die Völkerrechtilichen Grundlagen der römischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit, Leipzig 1933.

14. недеља
семинар - Трећи македонски рат и околне државе

15. недеља
семинар - Рим и држава Лагида

16. недеља
семинар - Рим и Родос
Литература: H.H. Schmitt, Rom und Rhodos, München 1957.
R.M. Berthold, Rhodes in the Hellenistic Age, Ithaca 1984.

17. недеља
семинар - Рим и Пергам
Литература: R.E, Allen, The Attalid Kingdom. A Constitutional History, Oxford 1983.
J. Hopp, Untersuchungen zur Geschichte der letzten Attaliden, München 1977.

18. недеља
семинар - Римска политика у матичној Грчкој.
Литература: R. Bernhardt, Polis und Römische Herrschaft in der späten Republik (149-31) Berlin 1985.
Chr. Habicht, Athens from Alexander to Antony, Cambridge, Mass. 1997.

19. недеља
семинар - Римска политика према мањим државама у Малој Азији
Рим према Битинији, Понту и Кападокији.
Литература: G. Vitucci, Il regno di Bitinia, Roma 1953.

20. недеља
семинар - Формирање провинције Азије.

21. недеља
семинар - Карактер римског империјализма крајем II и почетком I века.
Литература: W.W. Harris, War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C, Oxford 1979.

22. недеља
семинар - Живот у римским провинцијама:
Управа, публикани, градови, порези, злоупотребе
Литература: T.R.S. Broughton,Roman Asia Minor, u: An Economic Survey of Ancient Rome, vol. 4, (ed. T. Frank) Baltimore 1938, 499-906.
E. Badian, Publicans and Sinners, Ithaca 1972.

23. недеља
предавање - Митридат VI: отпор уједињеног Истока.
Литература: B.C. McGing, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus, Leiden 1986.

24. недеља
семинар - Први Митридатски рат.
Сенат према Митридатовом изазову, распад римске Азије, Сула успоставља римски поредак.
Литература: Keaveney, A. Sulla. The Last Republican, Dover 1986.

25. недеља
семинар - Сенат према новим Митридатовим изазовима.
Лукул и Помпеј на Истоку.
Литература: A. Mastrocinque, Studi sulle guerre mitridatiche, Wiesbaden 1999.
A. Keaveney, Lucullus. A Life, London 1992.

26. недеља
семинар - Успостављање трајног поретка на Истоку
Помпејево уређење Истока.
Литература: J. Leach, Pompey the Great, London 1978.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge Ancient History, Second Edition, Vol. VIII: Rome and Mediterrranean to 133. B.C., ed. by A.E. Astin, F.W.Walbank, M.W. Frederiksen, R.M. Ogilvie, Cambridge 1989.
R.M. Kallet-Marx, Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperialism in the East from 148 to 62 B.C, Berkeley 1995.
D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, vol. I-II, Princeton 1950.
A.N. Sherwin-White, Roman Foreign Policy in the East, 168 B.C. to A.D. 1, London 1984.
E. Badian, Foreign Clientelae (264-70), Oxford 1970.
M. Errington, A History of Macedonia, Berkeley 1990.
E.S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome, I-II, Berkeley 1984.
C. Préaux, Le Monde Hellénistique. La Grèce et l'Orient de la mort d'Alexandre à la conquête romaine de la Grèce (323-146 av. J.-C.), I-II, Paris 1978.
Th. Reinach, Mithridates Eupator. König von Pontos (prevod A. Goetz) Leipzig 1895.
M. Rostovtzeff, Die Hellenistische Welt. Geselschaft und Wirtschaft, I-III, Darmstadt 1956.
Will, Éd. Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.), I-II, Nancy 1982.
The Cambridge Ancient History, Second edition, Vol. IX: The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C, ed. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson, Cambridge 1994.
E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, Oxford 1968.
У овом списку нису наведени историјски извори, јер студент мора савладати све изворе који су у вези његовог магистарског рада.
Scullard, H.H. From Gracchi to Nero, Fifth ed, London 1982.
F.A. Walbank, Historical Commentary on Polybius, I-III, Oxford, 1957-1979.
Општа допунска литература
F.W. Walbank, Philip V of Macedon, Cambridge 1940.
R. Seager, Pompey the Great. A Political Biography, Oxford 1979.
F. Stähelin, Geschichte der kleinasiatischen Galater, Leipzig 1907, Zweite Auflage.
M. Stein-Kramer, Die Klientekönigreiche Kleinasiens in der Aussenpolitik der späten Republik und des Augustus, Di Berlin 1986.
Strobel, K. Die Galater. Geschichte und Eigenart der keltischen Staatenbildung auf dem Boden des hellenistischen Kleinasien, I. Untersuchungen zur Geschichte und historische Geographie des hellenistischen und römischen Kleinasien, I, Berlin 1996.
H.A. Ormerod, Piracy in the Ancient World. An Essay in Mediterranean History, Liverpool 1924.
H. Pohl, Die Römische Politik und die Piraterie im östlichen Mittelmeer vom 3. bis 1. Jhr. v. Chr., Berlin 1993.
H. Fuchs, Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt, Basel 1938.
M. Gelzer, Pompeius, München 1949.
A. Bouché-Leclerq, Histoire des Lagides. II. Dècadence et fin de la dynastie (181-30 avant J.-C.) Paris 1904.
A. Bouché-Leclerq, Histoire des Séleucides (323-64 avant J.-C.), I-II, Paris 1913.
↑↑↑