Историја

Курс:
Рана модерна историја - општи курс
У оквиру предмета: Рана модерна историја
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: 16 век: европска унутрашња и прекоморска експанзија, ренесанса, реформација, римокатоличка реформација, монархије, политичке теорије, економски и друштвени живот, уметност. 17. век: државе,религија и цркве, привреда, друштво, демографија, наука, образовање, уметност, политичке идеје, рат, криза 17. века, Француска, Немачка и Хабзбуршка царевина, Шпанија, Скандинавија и Пољска, Русија, Британија, Низоземска, класична и барокна Европа. 18. век: државе, владе и администрације, монарси и деспоти, дипломатија и међународни односи, банкарство и пословање, религија и цркве, просветитељство и његови непријатељи, ширење Русије, немачке државе и успон Пруске, Шпанија, Италија и Средоземље, Француска, Енглеска, изваневропски светови, долазак Револуције.
Циљ изучавања курса: Потребно је да се студенти упознају са основним садржајима, вредностима и порукама европске ране модерности. Да постану заинтересовани и способни да те вредности тумаче, даље их преносе. Од изузетне је важности подрстрек обнови наших раних модернистичких студија, одлазак у архиве (Дубровник, Беч, Венеција, Рим, итд.) и успостављање регионалних и међународних веза. Током 20. века, нарочито од двадесетих година, управо су рани модернисти, захваљујући архивским истраживањима ерудицији, подстицали далекосежне продоре у смислу унапређења историјског метода и интелектуалног уздизања и усавршавања научног и јавног историјског дискурса.
Предуслови за полагање: Од студената се очекује активно или пасивно познавање релевантних страних језика: енглески, француски, итаијански, немачки, шпански. Потребно је, у јавном животу, подстицати стварање услова, пре свега у међународним односима и у контексту међународног положаја и угледа земље, који би студентима обезбедили редовна путовања у Европи и региону, одлазак у музеје, архиве и библиотеке, и успостављање веза и односа са иностраним колегама.
Облици наставе: Настава се одржава у блоку, који се састоји од два двочаса. Сваке године настава се прилагођава способностима (познавање страних језика) и интересовањима студената, као и расположивим фондом књига и часописа. Курсеви могу бити најопштији, они који се отичу сваке теме понаособ, или специјализовани, тако да се студентима оставља савладавање дела предвиђеног материјала.
Обавезе студената: Редовно присуство на предавањима и семинарима, писање кратких есеја или семинарских радова, и активно учешће у настави, питања, коментари, расправе, итд. Обавезе обухватају и увид у основну литературу.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењују се семинарски рад и усмени испит.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам ране модерности
Позни средњи век и појава модерности, европско просторно ширење, ширење знања и увида.
Литература: Х. Г. Кенигсбергер, Џ. К. Боулер, Џ. Л. Моуз, Европа у шеснаестом веку, Београд, Клио, 2002, 139-175.

1. недеља
вежбе - Појам ране модерности
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000.

2. недеља
предавање - Друштво и свакодневни живот
Сеоско и градско друштво, раст цена и последице, почеци светске економије, парохијске књиге и демографија, породице, образовање, градови, републиканизам, хришћанство и народна култура.
Литература: Х. Г. Кенигсбергер, Џ. К. Боулер, Џ. Л. Моуз, Европа у шеснаестом веку, Београд, Клио, 2002,34-138.

2. недеља
вежбе - Приватни живот у рано модерно доба
Литература: Ф. Ариес, Ж. Диби (прир.), Историја приватног живота 3, Београд 2002.

3. недеља
предавање - Ренесанса и реформација
"Тотална реформација", хуманизам 16. века, Еразмо, Томас Мор, Лутер, Калвин, језуити, папе и реформа, Трентски концил, народна побожност
Литература: Х. Г. Кенигсбергер, Џ. К. Боулер, Џ. Л. Моуз, Европа у шеснаестом веку, Београд, Клио, 2002,176-248.

3. недеља
вежбе - Ренесанса, Реформација и Католичка обнова - тумачења Ж. Делимоа
Литература: Ž. Delimo, Civilizacija renesanse, Novi Sad, 1989; Ž. Delimo, Katolicizam izmedju Lutera i Voltera, Sremski Karlovci, 1994; Ž. Delimo, Nastanak i učvrščenje reformacije, Sremski Karlovci, 1998.

4. недеља
предавање - Владари, царства, међународни односи
Карло 5, Османско царство, почеци руског царства, Француска, династичка политика и племство, држава и црква у Енглеској, међународни односи и ратови.

4. недеља
вежбе - Италијански ратови. Верски ратови и протестантске силе
Литература: Х. Г. Кенигсбергер, Џ. К. Боулер, Џ. Л. Моуз, Европа у шеснаестом веку, Београд, Клио, 2002,289-356.

5. недеља
предавање - Држава и друштво у 17. веку
Политичке идеје, краљ и Бог, учења Гроцијуса, Кока, Алтузијуса, Хобса, Путендорфа, Лока. Држава ипојединац. Монархија, двор, звања и положаји, владари и владе. Побуна и револуција, народни устанци. Тридесетогодишњи рат, међународни односи, друштвени проблеми, последице.
Литература: Д. Х. Пенингтон, Европа у седамнаестом веку, Клио, Београд, 2002, 32-66.

5. недеља
вежбе - Теорије о толеранцији; Идеолози и критичари владарског апсолутизма
Литература: The New Cambridge Modern History, Vol. 3-4

6. недеља
предавање - Француска 1598-1660.
Анри 4, Марија Медичи, Регентство, проблеми с племством, Хугеноти, Ришеље, међународни односи, Фронда.
Литература: Д. Х. Пенингтон, Европа у седамнаестом веку, Клио, Београд, 2002, 185-240.

6. недеља
вежбе - Политички и културни идентитет Француске у 16. и 17. веку
Литература: Ж. Лефевр, Ш. Х. Путас, М. Бомон, Историја Француске I, Београд 1961.

7. недеља
предавање - Британија и Низоземска
Политичка и економска власт у Енглеској, лична владавина Чарлса 1, енглески грађански рат и револуција, политичка моћ у Низоземској, Низоземска као република, кућа Оранских, рестаурација Стјуарта, Славна револуција, Енглеска и Низоземска у међународним односима.
Литература: Д. Х. Пенингтон, Европа у седамнаестом веку, Клио, Београд, 2002, 508-562.

7. недеља
вежбе - Савремени светски систем. Капиталистичка привреда и прекоморска експанзија
Литература: R. H. Toni, Religija i uspon kapitalizma, Bgd., 1979. I. Wallerstein, Suvremeni svjetski sistem. Kapitalistička poljoprivreda i izvori evropske svjetske privrede u šesnaestom stoljeću. Merkantilizam i konsolidacija evropske svjetske privrede 1600-1750, Zagreb, 1976.

8. недеља
предавање - Француска Луја 14. и међународни односи
Краљ, краљ и министри, централне и локалне власти, финансије, рат и дипломатија, рат и нација, религија у служби државе, порази и криза, двор Луја 14, француски класицизам.
Литература: Д. Х. Пенингтон, Европа у седамнаестом веку, Клио, Београд, 2002, 263-602.

8. недеља
вежбе - Версај и француска доминација
Литература: P. Chaunu, Civilizacija klasične Evrope, Bgd., 1977.

9. недеља
предавање - Монархија и администрација у 18. веку
Монарси и деспоти, војска, дипломатија.
Литература: М. С. Андерсон, Европа у осамнаестом веку, Београд, Клио, 2003, 33-145.

9. недеља
вежбе - Структуре Старог режима
Литература: The New Cambridge Modern History, Vol. 7

10. недеља
предавање - Западна Европа у 18. веку: Енглеска, Француска, Шпанија и Низоземска
Француска и Енглеска, криза класичне монархије. Англо-француска борба за колонијално царство и ваневропски светови. Шпанија, Италија и Средоземље. Долазак револуције.
Литература: М. С. Андерсон, Европа у осамнаестом веку, Београд, Клио, 2003, 335-414.

10. недеља
вежбе - Међународни односи и Дипломатска револуција
Литература: The New Cambridge Modern History, Vol. 7

11. недеља
предавање - Централна и источна Европа
Немачке државе и успон Пруске, реформе у Хабзбуршкој монархији. Ширење Русије: Пољска, балтик и Блиски исток, Катарина Велика.
Литература: М. С. Андерсон, Европа у осамнаестом веку, Београд, Клио, 2003, 280-334.

11. недеља
вежбе - Хабсбуршка монархија
Литература: C. W. Ingrao, The Habsburg Monarchy 1618-1815, Cambridge 1994.

12. недеља
предавање - Политичке идеје, економске расправе, критика религије
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000.

12. недеља
вежбе - Просветитељство и његови непријатељи
Појам просвећености, образовање и култура, Енциклопедија, филозофија, политичке идеје, Русо, Монтескије, Волтер, почеци раног романтизма. Религија и верске заједнице.
Литература: М. С. Андерсон, Европа у осамнаестом веку, Београд, Клио, 2003, 444-507.

13. недеља
предавање - Школа Анала и метод Фернана Бродела

13. недеља
вежбе - Фернан Бродел, Списи о историји и Медитеран и медитерански свет у доба Филипа II
Литература: Ф. Бродел, Списи о историји, Београд 1992. F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, I-II, Beograd 2001.
F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, I-II, Bgd., 2001.

14. недеља
предавање - Барок и класицизам

14. недеља
вежбе - Пјер Шони, Цивилизација класичне Европе
Литература: P. Chaunu, Civilizacija klasične Evrope, Bgd., 1977.

15. недеља
предавање - Новије тенденције у историографији

15. недеља
вежбе - Историографија и постмодерна
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000. Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци, Нови Сад 1996. Ф. Фире, Радионица историје, Сремски Карловци 1994.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Д. Х. Пенингтон, Европа у седамнаестом веку, Клио, Београд, 2002.
Х. Г. Кенигсбергер, Џ. К. Боулер, Џ. Л. Моуз, Европа у шеснаестом веку, Београд 2002.
М. С. Андерсон, Европа у 18. веку, Београд 2003.
Општа допунска литература
F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, I-III, Beograd-Novi Sad 2007.
↑↑↑