Историја

Курс:
Распад Југославије и постконфликтна транзиција у међународном контексту (мастер)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На теоријској настави на овом предмету прати се драматичан и контроверзан период историје Југославије од осамдесетих година до данас, а бави се и предвиђањем евентуалних даљих консеквенци процеса дезинтеграције Југославије. Предавања су комбинована са дикусијом и указивањем на важну литературу, случајеве, феномене распада Југославије и постконфликтнбе транзиције. Теоријска настава се реализује у дванаест наставних јединица: Прва дезинтеграција, 1980-1991: политичке расправе и политичке припреме и Пад комунизма, совјетска парадигма и југословенска криза; Верске заједнице и културе позног социјализма; Србија и Хрватска: стваран и виртуелан повратак у Други светски рат? и Србија, Хрватска и подела Босне и Херцеговине; Дејтонски мир и Косовска криза и НАТО интервенција; Југословенске контроверзе; Пад Милошевића 2000. и прва транзиција, 2001-2003; Велика Британија и југословенска криза; ЕУ и Западни Балкан: у трагању за решењима.
Циљ изучавања курса: Уочавање, аналоиза и критичко мишљење о југословенској дезинтеграцији, процесу који и даље траје. Југословенска криза се доводи у везу са глобалним догађањима, односно, Југославија се посматра у међународном контексту.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Предавања, вежбе, менторски рад, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Susan Woodward, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War. Washington: Brookings Institution, 1995.
James Gow, Legitimacy and the Military: The Yugoslav Crisis. London: Pinter, 1992.
Gale Stokes, John Lampe, Dennison Rusinow, Julie Mostov, „Instant History: Understanding the Wars of Yugoslav Succession“. Slavic Review, Vol. 55, No. 1, Spring, 1996, 136-160.
Alina Mundiju-Pipidi, Ivan Krastev, „Naučene lekcije – izgradnja nacije i države posle komunizma“. Nacionalizam posle komunizma. Naučene lekcije (ur. Alina Mundiju-Pipidi, Ivan Krastev). Beograd
David Halberstam, War in a Time of Peace. Bush, Clinton and the Generals. New York : Simon & Schuster, 2002.
Nikola Samardžić, Drugi dvadeseti vek, Službeni glasnik : Beograd, 2008.
↑↑↑