Историја

Курс:
Средњовековна политичка мисао (мастер)
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На предавањима историја средњовековне политичке мисли биће представљена кроз преглед основних политичких идеја које су се јављале на средовековном Западу од времена настанка варварских краљевина до Европе доба реформације. На вежбама ће кроз анализу изворних текстова бити обрађени најважније идеолошке поставке власти, од варварских краљевстава, преко теократског модела каролиншког доба, до развоја царске и краљевске идеје у развијеном и позном средњем веку.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основама политичке теорије и мисли на средњовековном Западу, чиме се поставља основ за даљи рад на текстовима из области реторике, еулогија, владарских огледала и политичких трактата о природи власти и владања у средњем веку.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: прдавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge History of Medieval Political Thought (ed. J. H. Burns), Cambridge 1995.
Општа допунска литература
J.Canning, A History of Medieval Political Thought 300-1450, London 1996.
S.Marjanović-Dušanić, Rex imago Dei: O jednoj srpskoj preradi Agapitovog vladarskog ogledala, Treća jugoslovenska konferencija vizantologa, Beograd-Kruševac 2002.
↑↑↑