Историја

Курс:
Општа историја Средоземља (осн.)
У оквиру предмета: Општа историја Средоземља
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Стицање увида у историју Средоземља у периоду Ране модерне историје као и овладавање иѕворном грађом. Могућност архивског истраживања у Дубровнику и Котору. Студије Медитерана су након Фернана Бродела направиле највећи помак у раѕвоју историјског метода. Познавање историје Медитерана је неопходно за разумевање историјских процеса који су се одвијали у Европи,Турској и ширим залеђем Средоземног басена.Оквирне теме: Историја средоземних заједница и међународних односа;Антропологија града и села Средоземља;Ренесанса, протестантизам, реформација;Шпанија, Турска и Венеција;Дубровник;Трговина, поморство и пиратерија;Нове силе-Енглеска и Холандија;Урбани центри и миграције; Кандијски и Морејски рат; Улазак Русија и Средоземље;Наполеон и Средоземље.Теоријска настава се реализује у 11 тематских јединица.Практична настава подразумева вежбе које се тематски надовезују на садржај теоријске наставе,припремају студената за реализацију предиспитних обавеза,дискусије о литератури,архивско истраживање.
Циљ изучавања курса: Солидно овладавање облашћу које није било могуће током основних студија, упознавање са савременом литературом и истраживачким могућностима.
Предуслови за полагање: Претходно положен предмет Рана модерна историја.
Облици наставе: Предавање у семинари.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час

2. недеља
предавање - Историја средоземних заједница и међународних односа

3. недеља
предавање - Антропологија града и села Средоземља

4. недеља
предавање - Ренесанса, протестантизам, реформација

5. недеља
предавање - Шпанија, Турска и Венеција

6. недеља
предавање - Дубровник

7. недеља
предавање - Трговина, поморство и пиратерија

8. недеља
предавање - Нове силе-Енглеска и Холандија

9. недеља
предавање - Урбани центри и миграције

10. недеља
предавање - Кандијски и Морејски рат

11. недеља
предавање - Русија и Средоземље

12. недеља
предавање - Наполеон и Средоземље
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
B. Kümin (ed.), The European World, 1500-1800: An Introduction to Early Modern History (2009) Routledge.
Nikola Samardžić, Karlo V. Beograd, 2005, 542 str. (Drugo izdanje, ispravljeno i dopunjeno). ISBN 86-85833-00-0, COBISS.SR-ID 122895884
F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, I-II, Beograd 2001.
James D. Tracy, The rise of Merchant Empires. Long distance trade in the Early Modern World 1350-1750, Cambridge University Press 1993.
Општа допунска литература
F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, I-III, Beograd-Novi Sad 2007.
Robin Harris, Povijest Dubrovnika. Zagreb, 2006
Ilija Mitić, Konzuli i konzularna služba starog Dubrovnika, Dubrovik, 1973.
Joanne M. Ferraro, Venice history of the floating city, Cambridge University Press 2012
Charles Parker, Global interactions in the Early Modern Age 1400-1800, Cambridge University Press 2010.
↑↑↑