Историја

Курс:
Наставничка пракса (мастер)
У оквиру предмета: Наставничка пракса
Предавачи: др Марко Шуицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: TEORIJSKI DEO: analiza i obrazovnih standarda za predmet istorija, upoznavanje sa ciljevima, operativnim zadacima-ishodima nastavnog predmeta istorija, upoznavanje sa nastavnim planom za predmet istorija u osnovnom i srednjem obrazovanju; upoznavanje sa biheviorističkim strategijama u obrazovanju, teorijama konstruktivizma u učenju i konektivizma kao teorijske osnove učenja na internetu upotreba udžbenika u nastavi PRAKTIČNI DEO: pisanje globalnog i mesečnog plana, sastavljanje dnevne pripreme, izveštaja sa hospitovanja, pohadjanje i držanje časova u školi za praksu, samoevaluacija, pisanje empirijskog/akcionog istraživanja zasnovanog na istraživanju sprovedenom u školi. Vrednovanje ucenika.
Циљ изучавања курса: Sticanje osnovnih stručnih, teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za realizaciju nastavnog procesa i realizacija stručne prakse iz predmeta istorija.
Предуслови за полагање: Metodika nastave istorije, Psihologija za nastavnike, Pedagogija
Облици наставе: verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstrativna, IKT metoda, stručna praksa
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р.Страдлинг, Мултиперспективност у настави историје, водич за наставнике, Београд 2004
М. Шуица, Како предавати мултиперспективност у Србији, изазови и ограничења, Настава и историја 2 (2004)75-91.
М.Шуица, Настава историје, у Р.Михаљчић, М.Шуица, С. Кнежевић, Приручник за наставнике историје за шести разред основне школе, Београд 2010. 5-67.
Стандарди из предмета историја за крај обавезног образовања, Београд 2009.
Кључни појмови из предмета историја, приручник за наставнике, Београд 2008.
А. Ђуровић, „Архив Србије у савременој настави историје у основном, средњем и високом образовању“, зборник радова са међунарондог научног скупа Архивска грађа као извор за историју, Београд, 2000, 123–129.
Р. Страдлинг, Настава европске историје 20. века, Београд 2002.
А. Ђуровић, „Филм као историјски извор и могућности примене у настави историје“, Настава историје, 2, Нови Сад, 1995, 194–199.
Друга шанса, Развој функционалног основног образовања одраслих у Србији, Историја,Приручник за наставнике, Београд 2011.
Препоруке Савета Европе, (Препоруке за наставу историје у 21 веку Preporuka (2001)15, Препоруке о настави историје у конфликтним и постконфликтним окружењима Recommendation 1880 (2009); Препоруке о интеркултуралном дијалогу и слици о „другоме“ у настави историје Recommendation CM/Rec(2011)
Општа допунска литература
В.Пољак, Дидактика, Загреб 1988
Snježana Koren,Poučavanje o interpretacijama, Povijest u nastavi 2 god. X (2012)185-217.
С. Мандић, Компјутеризација и сториографија 1995-2005, Београд 2008.
А.Пешикан, „Схватање историјског времена код деце – прегледни чланак са погледом унапред“, Настава историје, 3, Нови Сад, 1996, 110–129.
Initial teacher training for history teachers: Structures and standards in 13 member states of the Council of Europe ed. Alois Ecker, Strasbourg 2002.
А. Ђуровић, „Педагошки музеј у настави историје“, Настава историје, 11, Нови Сад, 2000, 132–136.
P. N. Stearns, P. Seihas, S. Wineburg, Knowing, Teaching and Learning History, New York University 2000.
History, ICT and Learning in the Secondary School, ed. Terry Haydn and Christine Counsell,ed. Terry Haydn and Christine Counsell, London 2003.
З.Делетић, Огледи о настави историје, Косовска Митровица 2012
А.Пешикан Аврамовић, Треба ли деци историја, Београд 1996.
Приручник за наставнике у БиХ, издање: Савет Европе, ур. Луиза Блек
↑↑↑