Историја

Курс:
Методика наставе историје (осн.)
У оквиру предмета: Методика наставе историје
Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Законски оквир система образовања и место наставе историје у целокупном процесу образовања; циљеви, задаци и исходи наставе историје према важећим наставним програмима; образовни стандарди за крај обавезног образовања из наставе историје; кључни појмови из наставе историје;облици и методе у настави историје; функционална димензија наставе историје у регуларном и образовању одраслих;уџбеници и помоћна уџбеничка литература из предмета историја; ИКТ и интернет у настави историје; писани, усмени, материјални, аудио-визуелни извори у процесу наставе историје; мултиперспективност у настави историје; Анализа наставних програма историје; корелација наставних програма и образовних стандарда историје; анализа и компарација уџбеника историје; анкета у школама о проблемима и положају наставе историје (ученичка/наставничка; израда електронских презентација наставних јединица
Циљ изучавања курса: Развој компетенција наставника за организовање, реализацију наставе историје засноване на примени савремених наставних метода, облика наставе предвиђених образовним стандардима, школским наставним програмима уз употребу различитих наставних средстава
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, ИКТ метода/хибридна настава
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Закон о основама образовања и васпитања
Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа, Београд 2010
Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, Београд 2011
Правилник о сталном стручном усаврђавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.02.2012.
М. Перовић, Методика наставе историје, Београд 1995.
З.Делетић, Огледи о настави историје, Косовска Митровица 2012.
С. Мандић, Компјутеризација и сториографија 1995-2005, Београд 2008.
M. Шуица, Дневници из прошлости, уџбеник за изборни предмет Свакодневни живот у прошлости за пети разред, Завод за уџбенике Београд 2008.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања, предмет историја, Београд 2009.
Кључни појмови за крај обавезног образовања, Историја, приручник за наставнике (коаутор), Београд 2008.
Историја, како ефикасно предавати и учити историју у функционалном основном образовању одраслих, водич за наставнике и полазнике други и трећи циклус, Друга шанса, Београд 2011
M.Шуица, Настава историје, Р. Михаљчић, М. Шуица, С. Кнежевић, Приручник за наставнике историје за 6. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд 2010, 5-67.
Р. Страдлинг, Настава европске историје 20. века, Београд 2002.
Р.Страдлинг, Мултиперспективност у настави историје, водич за наставнике, Београд 2004
М. Шуица, Како предавати мултиперспективност у Србији, изазови и ограничења, Настава и историја 2 (2004)
Препоруке Савета Европе, (Препоруке за наставу историје у 21 веку Preporuka (2001)15, Препоруке о настави историје у конфликтним и постконфликтним окружењима Recommendation 1880 (2009); Препоруке о интеркултуралном дијалогу и слици о „другоме“ у настави историје Recommendation CM/Rec(2011)
А. Пешикан, „Схватање историјског времена код деце – прегледни чланак са погледом унапред“, Настава историје, 3, Нови Сад, 1996, 110–129.
М.Ристовић,Д.Стојановић,Детињство у прошлости,Удружење за друштвену историју,Београд 2001
Општа допунска литература
Настава модерне историје Југоисточне Европе, Додатни наставни материјали, историјске читанке 1-4, Центар за демократију и помирење у Југоисточној Европи, Београд 2010.
Р.Шпадијер,Уџбеник историје као извор знања и наставно средство,у:Настава историје,5,Нови Сад,1997,262-275
И.Ивић, А.Пешикан, С.Антић, Водич за добар уџбеник,општи стандарди квалитета уџбеника, Нови Сад 2008.
F.Pingel,UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision,Paris Braunschweig, 2010.
И.Ивић,А.Пешикан,С.Јанковић,С.Кијевчанин,Активно учење,1-2,Институт за психологију,Београд 1997.
Водич за унапређивање интеркултуралног образовања, група аутора, Београд 2012.
Б. фон Борис, Мултиперспективност, утопијска претензија или изводљива основа учења историје у Европи, Настава и историја 1 (2003)
M. Шуица, С.Кнежевић, Радна свеска из историја с одабраним текстовима за 6. разред основне школе, Завод за уџбенике Београд 2008.
M. Шуица, Б. Стојановић, Приручник за наставнике историје за 6. разред основне школе, Београд 2005.
А. Ђуровић, „Структурна анализа успеха ученика у настави историје у гимназијама као основа за поставку диференцираног наставног метода“, зборник радова са Десетог конгреса историчара Југославије, Београд, 1998, 623–632.
M. Шуица, Уџбеници историје – ретроспектива нове генерације, Уџбеник и савремена настава, Зборник поводом 50 година рада Завода за уџбенике, Београд 2007.
M.Šuica, South Eastern Europe – an Historical Region and its Significance, Pulverfass, Powder Keg, Baril de Poudre?, Studien zur Internationalen Schulbuchforschung Schriftenreihe des GЕI,118, 243-265, Hannover 2007
М. Лазић, „Примена историјске карте у настави“, Настава историје, 1, Нови Сад, 1995, 66–72.
↑↑↑