Историја

Курс:
Методологија са историографијом за студије модерне историје (мастер)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Сузана Рајићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Увод у методологију,Филозофија историје, Општа методологија (предмет и методе), Методологија историје, Извори методолошких сазнања,Методе истраживања, Научно испитивање (врсте и стратегија),Методи студије случаја, Завршни радови (мастер и докторски),Композиција научног рада (структура ),публиковање радова. Практична настава: Посета Историјском институту и Архиву Србије(рад са грађом)
Циљ изучавања курса: Унапређивање теоријских и методолошких знања неопходних за научноистраживачки рад у области научне историографије.
Предуслови за полагање: Редован упис на дипломске академске студије историје-мастер
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада) и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са програмом предавања

1. недеља
вежбе - Упознавање студената са програмом вежби

2. недеља
предавање - Увод у методологију

2. недеља
вежбе - Општа методологија , методологије посебних дисциплина (историје и др.)

3. недеља
предавање - Научноистраживачка делатност

3. недеља
вежбе - Историја и друштвене науке

4. недеља
предавање - Функција методологије

4. недеља
вежбе - Извори методолошких сазнања

5. недеља
предавање - Предмет и циљ истраживања

5. недеља
вежбе - Пројектовање истраживања

6. недеља
предавање - Реализација истраживања

6. недеља
вежбе - Извештај о резултатима истраживања

7. недеља
предавање - Методе истраживања

7. недеља
вежбе - Метода студије случаја

8. недеља
предавање - Завршни радови

8. недеља
вежбе - Врсте завршних радова

9. недеља
предавање - Писање завршних радова

9. недеља
вежбе - Објављивање завршних радова

10. недеља
предавање - Композиција научног рада

10. недеља
вежбе - Композиција научног рада - примери

11. недеља
предавање - Преломно раздобље српске историографије

11. недеља
вежбе - Почеци модерне српске историографије

12. недеља
предавање - Стојан Новаковић - улога у развоју српске критичке историографије

12. недеља
вежбе - Појава критичке историографије на Великој школи

13. недеља
предавање - Проблеми модерне историјске синтезе

13. недеља
вежбе - Социјална историја

14. недеља
предавање - Мислити теоријски у историографији

14. недеља
вежбе - Европеизација и (или) модернизација

15. недеља
предавање - Посета Историјском институту

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Сима Ћирковић, О историографији и методологији, Београд, 2007.
Андреј Митровић,Пропитивање Клио, Београд, 1996.
Радован Самарџић, Писци српске историје, књ. 2, Београд, 1981.
Робин Џ. Колингвуд, Идеја историје, Београд, 2003.
Општа допунска литература
Ричард Џ. Еванс, У одбрану историје, Београд, 2007.
Радош Љушић, Ангажована историографија. Зашто мораш да се свађаш, Београд, 2004.
Милорад Екмечић, Размишљања о методлогији савремен историје, Историјски часопис 42-43 (1995-1996), 331-371.
Добривоје Михаиловић Методологија научних истраживања, Београд, 2004.
Љубодраг Димић,Ђорђе Станковић, Историографија под надзором, Београд, 2001.
Арсен Ђуровић, Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914, Београд, 2004.
Слободан Мандић, Компјутеризација и историографија 1995-2005, Београд, 2008.
↑↑↑