Историја

Курс:
Душаново законодавство (докт.)
У оквиру предмета: Душаново законодавство
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријски део обухвата упознавање са начелима законодавства у средњем веку, посебно у Византији и Србији, осврт на правне споменике српског средњег века, околностима и мотивима законодавног рада цара Душана. Преглед извора правних текстова који улазе у састав троделног кодекса Душановог законодавства, међусобног односа и хронологије њиховог доношења, превођења, редиговања и спајања у јединствен зборник. Садржај и правне одредбе текстова. Генеалогија рукописа и судбина законодавства до 18. века. У практичном делу, радећи са текстовима Душановог законодавства, студенти уче методологију рада са правним изворима, траже доказе о њиховој примени, врше поређења са савременим законским текстовима, вежбају се у анализи правних одредаба и реконструкцији судског поступка. Врше се садржинска и структурална поређења рукописа као вежба припреме критичког издања средњовековног текста.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о законодавној делатности у време цара Душана, о царевој улози врховног судије и законодавца и о правним текстовима који се називају Душаново законодавство – Душанов законик, Скраћена Синтагма Матије Властара и Јустинијанов закон.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања, презентације, тимски рад, дебата, читање и тумачење извора, менторски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Душанов законик, прир. Ђ. Бубало, Београд 2010.
А. Соловјев, Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка, Скопље 1928; 2. изд. Београд 1998.
Ђ. Бубало, Законик цара Стефана Душана у законодавству средњовековне Србије, Законик цара Стефана Душана, Манастир Хиландар; Православно удружење "Свети Сава", Нови Сад 2012, 1-5
Т. Тарановски, Историја српског права у немањићкој држави I–IV, Београд 1996
А. Соловјев, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права VI, Београд 1980
Законик цара Стефана Душана, књ. 1, Струшки и Атонски рукопис, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права 4, Београд 1975.
Законик цара Стефана Душана, књ. 2, Студенички, Хиландарски, Ходошки и Бистрички рукопис, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права 4, Београд 1981.
Законик цара Стефана Душана, књ. 3, Барањски, Призренски, Шишатовачки, Раковачки, Раваничи и Софијски рукопис, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права 4, Београд 1997.
Т. Флорински, Памятники законодательной деятельности Душана Царя Сербов и Греков, Киев 1888.
Б. Марковић, Јустинијанов закон. Средњовековна византијско-српска правна компилација, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права XV, Београд 2007
С. Новаковић, Матије Властара Синтагмат, Зборник ИЈК I одељење, књ. 4, Београд 1907
С. Троицки, Допунски чланци Властареве синтагме, Београд 1956.
Општа допунска литература
Ђ. Бубало, Јагићев рукопис и приморска редакција Душанова законодавства, Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора, САНУ, Београд 2009, 121-132
С. Шаркић, Средњовековно српско право, Нови Сад 1995
Р. Михаљчић, Метода ex silentio: Примери из Душановог законика, Изворна вредност старе српске грађе, Сабрана дела Р. Михаљчића књ. 5, Београд 2001, 65–67
Р. Михаљчић, Душанов законик у судској пракси, Изворна вредност старе српске грађе, Сабрана дела Р. Михаљчића књ. 5, Београд 2001, 68–84
Законик цара Стефана Душана. Зборник радова са научног скупа одржаног 3. октобра 2000, поводом 650 година од проглашења, ур. С. Ћирковић и К. Чавошки, Београд 2005
Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора, Зборник радова са научног скупа одржаног 19–21. марта 2009, САНУ, Одељење друштвених наука, Извори српског права XVI, Београд 2009
↑↑↑