Историја

Курс:
Извори за историју Римског царства (докт.)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Историографија у време принципата и домината; грчка и латинска епиграфика и нумизматика.
Циљ изучавања курса: Циљ је да докторанд овлада знањима из римске историографије царског периода, да се упозна са свим важнијим текстовима за историју Царства, као и релевантном литературом. Акценат ће бити на оним античким писцима који су кандидату потребни за докторат.
Предуслови за полагање: нема претходних услова
Облици наставе: Предавање, вежбе, писмени радови, консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Conte,G. B. Latin Literature: A History, Baltimore and London 1994.
Mellor, R. The Roman Historians, London 1999.
Mehl, A. Roman Historiography, London 2010.
Walbank, F. W. Polybius, Berkely 1972.
Luce, T. J. Livy: The Composition of his History. Princeton 1977.
Walsh, P. G. Livy, his historical aims and methods. Bristol 1967.
Dudley, D. R. The World of Tacitus, London 1968.
Syme, R. Tacitus, Vol.1-2., Oxford 1958.
D. Flach, Einfuehrung in die roemisch Geschichtssreibung, Darmstadt 1985.
A. Marincola (ed.), A Companion to Greek and Roman Historiography, I-II, Oxford 2007.
↑↑↑