Историја

Курс:
Српска деспотовина (1402-1459) (докт.)
У оквиру предмета: Српска деспотовина (1402-1459)
Предавачи: др Дејан Јечменицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Кроз предавања студенти се упознају са историским процесима у српској држави у време деспота (1402-1459), друштвеним кретањима, међународним односима, привредно-полититичким и културним токовима. Практична настава: Читање и анализа одабраних извора на српском и латинском језику, продубљивање методологије рада на изворима и стицање практичних знања којима ће се надоградити постојећа.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјским токовима и друштвеним процесима у српској држави у време деспота, од 1402. до 1459. године. Овладавање знањима и вештинама критичког рада са изворима за дату епоху.
Предуслови за полагање: Уписана одговарајућа година студија, односно семестар, редовно похађање наставе, активно учешће у раду на изворима и испуњавање планираних предиспитних обавеза.
Облици наставе: Настава подразумева активно подстицање и примену истраживачких способности сваког студента, и развијање критичког мишљења. Интерактивна настава, дискусије и консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Веселиновић, Држава српских деспота, Београд 2006.
К. Јиречек, Историја Срба I–II, Београд 1952 (или неко од каснијих издања).
Историја српског народа II, Београд 1982 (или неко од каснијих издања).
Општа допунска литература
Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999.
М. Динић, За историју рударства у средњовековној Србији и Босни I-II, Београд 1955-1962.
М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд 1978.
Д. Ковачевић, Р. Ћук, С. Ћирковић, Старо српско рударство, Београд 2002.
Ј. Калић, Срби у позном средњем веку, Београд 1994 (или неко од каснијих издања).
М. Пурковић, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 1978.
М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994.
А. Веселиновић, Дубровачко Мало веће о Србији 1415-1460, Београд 1997.
↑↑↑