Историја

Курс:
Средњoвековни извори Дубровачког архива (докт.)
Предавачи: др Дејан Јечменицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Кроз предавања студенти се упознају са основним чињеницама о Државном архиву у Дубровнику, његовим историјатом, структуром и организацијом, информативним средствима за коришћење архивске грађе, као и најзначајнијим архивским серијама изворне грађе. Практична настава: Читање и анализа одабраних извора на српском и латинском језику, савладавање методологије рада на изворима и стицање практичних знања о томе које врсте података се могу очекивати из различитих архивских серија.
Циљ изучавања курса: Упознавање са значајем Државног архива у Дубровнику за проучавање историје српског народа у средњем веку, његовом организацијом и информативним средствима за коришћење изворне грађе и рад са одабраним изворима на српском и латинском језику.
Предуслови за полагање: Уписана одговарајућа година студија, односно семестар, редовно похађање наставе, активно учешће у раду на изворима и испуњавање планираних предиспитних обавеза.
Облици наставе: Активно подстицање и примена истраживачких способности сваког студента, и развијање критичког мишљења. Интерактивна настава, презентације, дискусије и консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Станојевић, Дубровачки архив, у: Историја српског народа у средњем веку, Београд 1937, 17-38.
Ј. Гелчић, Дуброовачки архив, Гласник Земаљског музеја БиХ 22 (1910) 537-588.
Општа допунска литература
700 godišnjica Dubrovačkog arhiva i arhivske službe u Jugroslviji, Arhivist 29 1-2 (1979) 1-207.
K. Jireček, Važnost Dubrovnika u trgovačkoj povijesti srednjeg vijeka, Dubrovnik 1915.
К. Јиречек, Историја Срба I-II, Београд 1952 (или неко од каснијих издања).
V. Foretić, Pregled stanja fondova, zbirki i skupina Državnog arhiva u Dubrovniku na dan 22 travnja 1955, Arhivist 2 (1955) LXVIII-LXXV.
Енциклопедија српског народа, Београд 2008, 316 s. v. Дубровачки архив (А. Веселиновић).
↑↑↑