Историја

Курс:
Српско-дубровачки трговински уговори (мастер)
Предавачи: др Дејан Јечменицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Кроз предавања студенти се упознају са привредно-политичким приликама овог раздобља, различитим фазама у развоју уговорних односа српских средњовековних земаља са Дубровником и особеностима које су их пратиле. Практична настава: На основу претходних знања и стечених вештина у критичком приступу изворима, студенти упознају и детаљно анализирају најважније повеље којима су уређивани српско-дубровачки трговински односи у средњем веку.
Циљ изучавања курса: Упознавање са проблематиком уређења привредно-политичких односа српских средњовековних земаља са Дубровником од краја ХII до средине ХV века, и савладавање најважнијих извора за ову тему.
Предуслови за полагање: Уписана одговарајућа година студија, односно семестар, редовно похађање наставе, активно учешће у раду на изворима и испуњавање планираних предиспитних обавеза.
Облици наставе: Предавања и вежбе уз активну примену истраживачких способности сваког студента и развијање критичког мишљења. Интерактивна настава, презентације, дискусије и консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
K. Jireček, Važnost Dubrovnika u trgovačkoj povijesti srednjeg vijeka, Dubrovnik 1915.
К. Јиречек, Историја Срба I-II, Београд 1952 (или неко од каснијих издања).
Историја српског народа I-II, Београд 1981-1982 (или неко од каснијих издања).
М. Кос, Дубровачко-српски уговори до средине XIII века, Глас СКА 123 (1927) 1-65.
Ј. Тадић, Историја Дубровника до половине XV века, ИЧ 18 (1971) 13-44.
Општа допунска литература
Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999.
М. Динић, Дубровачки трибути. Могориш, Светодмитарски и Конаваоски доходак и Провижиун браће Владковића, Глас СКА 168 (1935) 205–256 (= исти, Из српске историје средњега века, Београд 2003, 711-755).
Т. Тарановски, Историја српског права у немањићкој држави I-IV, Београд 1931-1935.
↑↑↑