Историја

Курс:
Студије САД (докт.)
У оквиру предмета: Студије САД
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријаска настава ће се одвијати у складу с потребама кандидата. Оквирне теме истраживања и наставног процеса биле би Америчка револуција, Европа и Југоисточна Европа, Верска историја САД, Асимилација и мултикултурализам у америчком друштву, Историја српске и југословенске емиграције у САД, Етниче групе европског порекла у америчком друштву, култура и менталитети, САД у савременим међународним односима, САД и Југоисточна Европа. Практична настава састојаће се од тумачења литературе, прегледима садржаја часописа, истраживања и тумачења архивске грађе.
Циљ изучавања курса: Раѕвој америчких студија на Филозофском факултету, оспособљавање доктораната да истражују и компетентно тумаче америчку историју. Да учествују у јавном животу и унапређивању оноса са САД у науци, образовању, култури и политици.
Предуслови за полагање: Активно поѕнавање енглеског језика и могућност студијског боравка у САД
Облици наставе: Предавања, семинари, аудио-визуелне презентације, консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Drugi dvadeseti vek. Službeni glasnik, Beograd, 2008, 408 str. (Biblioteka Društvena misao), ISBN 978-86-7549-760-8 COBISS.SR-ID 147841292
L. H. Fuchs, The Amrican Kaleidoscope. Race, Ethnicity and Civic CultureWesleyan UP, 1990.
Peter D. Salins, Assimilation, American Style, Basic Books, 1997.
Ronald Takaki, A Different Mirror. A History of Multicultural America, Back Bay Books, 1993.
J. Butler, G. Wacker, R. Balmer, Religion in American Life, Oxford, 2003.
M. C. Carnes, A. M. Schlesinger, Jr. (edts), A History of American Life, New York, 1996.
Општа допунска литература
„Ko je stvarni «kapo». Limes plus, 2, 2005, Hesperia, Beograd, 175-183.
„Is there an American Creed? Mastery in Tolerance“. Religija i tolerancija, 6, 2006, 57-70. ISSN 1451-8759 COBISS.SR-ID: 32411919
„Globalni izazov političkog islama“. Religija i tolerancija, 8, 2007, 75-92. ISSN 1451-8759 UDK: 327.39:28(100) 28-768:32
„Poslednji epilog hladnog rata“. Limes plus, Balkanska Alhemija, S-2005, Hesperia, Beograd, 171-180.
Samuel P. Huntington, Who Are We: The Challenges to America’s National Identity, Simon & Schuster, 2005.
↑↑↑