Историја

Курс:
Историја модерног европског образовања
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Просвећеност,романтизам и положај детета. Доба револуције-образовање у првој половини 19.века. Образовање и стварање државе- Српска револуција.Образовање у Европи у другој половини 19.века. Европски утицаји на развој образовања у Краљевини Србији крајем 19.века.Прогресивно образовање - од идеје до покрета. Институције за образовање ратне сирочади крајем 19.века. Улога и место религије у школском васпитању у Европи почетком 20.века.
Циљ изучавања курса: Проблему модерног образовања приступа се на основу новог теоријског модела истраживања као специфичној културолошкој идеји.Студенти се оспособљавају за стицање теоријских и методолошких знања и вештина неопходних за интердисциплинарну анализу образовања као једног од најважнијих сегмената модернизацијског процеса.
Предуслови за полагање: Положени испити по постојећем студијском програму одељења односно факултета.
Облици наставе: Предавања, вежбе, менторске консултације , пракса
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају предавања и вежбе, учествују у дискусији као и да презентују рад
Начин оцењивања рада и резултата: Семинарски рад (30),презентација и учешће у дискусијама (20), усмени испит (50).
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са наставним програмом (предавања и вежбе)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ј.Bowen (1981),History of Western Education, Vol.3,Methuen&Co.Ltd,London A.Ђуровић,Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914, Историјски институт, Београд 2004.
Општа допунска литература
G.Gutek (1994),A History of Western Educational Experience, Second Edition,Heights:Waveland Press.
↑↑↑