Историја

Курс:
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу (мастер)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је опште природе, посвећен неким од најважнијих процеса и појава које су обележиле историју 20. столећа између 1914. и 1990/1. Кроз предвиђених укупно 15 предавања, биће обухваћени, подељени на хронолошке и проблемске целине: период Првог светског светска рат, историја међуратне Европе и ваневропског света, Други светски рат, период „хладног рата“. Пажња ће бити (поред разматрања узрока, последица и тока два светска рата, као преломних догађаја у 20. столећу) бити посвећена ширем кругу питања из политичке историје Европе и кључних држава ваневропског света, укључујући утицаје и настанак различитих идеолошких и политичких покрета (бољшевизам, фашизам, националсоцијализам, промене у оквирима парламентарних либералних демократија, идеје европских интеграција, итд). Посебно ће бити разматрана питања привредне и друштвене историје (привредни трендови, економске кризе и напори за њихово превазилажење, утицај ратова и идеолошких „модела“на привреду, демографске промене.
Циљ изучавања курса: Студенти ће бити упознати током курса са основним процесима и појавама током 20. столећа, кроз хронолошке и проблемске целине: период Првог светског светска рат, историја међуратне Европе и ваневропског света, Други светски рат,послератни период.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије и познавање3 страног јеѕика.
Облици наставе: активна настава, просеминар, дискусије, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са историјским изворима, индивидуалан менторски рад са студентима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - 1, предавања, Крај илузија: од друштва «бел епок» ка великом отрежњењу у «Велико

2. недеља
предавање - предавања, Последице рата

3. недеља
предавање - предавања, Послератно друштво

4. недеља
предавање - предавања, Десница и левица

5. недеља
предавање - предавања, Социјална демагогија и тоталитарна пракса

6. недеља
предавање - предавања, Нове тенденције

7. недеља
предавање - Рат и разарање европских друштава

8. недеља
предавање - Европа у рушевинама: обнова и нови проблеми

9. недеља
предавање - Ратно искуство и нова тумачења стварности

10. недеља
предавање - Немачки случај

11. недеља
предавање - Идентитет и политика

12. недеља
предавање - Кризе западних друштава

13. недеља
предавање - Друштва благостања: 1970-1980

14. недеља
предавање - Распад биполарног света

15. недеља
предавање - Нова Европа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
Општа допунска литература
Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд, 2002
Kuljić, Todor, Fašizam. Sociološko-istorijska studija, Beograd 1988
Андреј Митровић, Ангажовано и лепо, Београд 1983
Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002
C. F. Ware, Dvadeseto stoljeće 1-4, Zagreb 1969
Питер Калвокорези и Гај Винт, Тотални рата, Београд 1987
Михаел Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
↑↑↑