Историја

Курс:
Историја српског народа у позном средњем веку (мастер)
Предавачи: др Дејан Јечменицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски: кроз уводна предавања студенти се упознају са привредно политичким приликама овог раздобља и различитим фазама у развоју односа са Дубровником, и посебно са привредном сарадњом између Дубровника и Србије, као и са Западном Европом. Практични: студенти се на основу претходних знања о критици извора (са основних студија), под вођством ментора упознају са најважнијим уговорима између Србије и Дубровника, које детаљно анализирају.
Циљ изучавања курса: Упознавање са специфичном проблематиком привредно-политичких односа Србије са Дубровачком републиком од времена Стефана Немање до деспота Ђурђа Бранковића и рад на најважнијим изворима за ову тему.
Предуслови за полагање: редовно праћење наставе и консултација, израда задатих семинарских радова, активно учешће у раду на изворима
Облици наставе: настава обухвата предавања и вежбања уз активирање и примену истраживачких способности сваког кандидата.
План курса:

1. недеља
предавање - Политички односи Србије и Дубровника од 12. до половине 15. века (1)

2. недеља
предавање - Политички односи Србије и Дубровника од 12. до половине 15. века (2)

3. недеља
предавање - Привредни, посебно трговачки односи од 12. до половине 15. века

4. недеља
предавање - Историографија о теми курса

5. недеља
предавање - Правно – језичка терминологија у повељама (уговорима) и другим актима

5. недеља
вежбе - Немањина повеља Дубровчанима из 1186. и повеља бана Кулина из 1189.

6. недеља
предавање - Стране уговорнице, питања канцеларијског формулара и трајања појединих уговора

6. недеља
вежбе - Повеље С. Првовенчаног и његових синова; повеља бана Нинослава из 1240.

7. недеља
предавање - Начин склапања уговора, процедура, садржина правног чина у повељама.

7. недеља
вежбе - Повеља краља Милутина из 1302. и цара Душана из 1349.

8. недеља
предавање - Анализа главног садржаја: експозиција и диспозиција

9. недеља
предавање - Судство у Дубровнику и Србији
Спорови, њихово решавање, врсте судова у Дубровнику и Србији, аутономно судство Дубровчана у Србији

10. недеља
предавање - Повеља бана Стефана из 1332.и повеља краља Твртка Дубровчанима из 1378.

11. недеља
предавање - Повеља кнеза Лазара Дубровчанима из 1387.

12. недеља
предавање - Повеља деспота Стефана Дубровчанима из 1405.

13. недеља
предавање - Повеље деспота Ђурђа Бранковића из 1427. и 1444.

14. недеља
предавање - Закључни делови повеља: есхатокол, датум, потпис владара и печати

15. недеља
предавање - Завршна разматрања
Завршна разматрања; извлачење константи и одступања у правној пракси и практичној примени, појава нових проблема и институција.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
К. Јиречек, Важност Дубровника у трговачкој повијести средњег вијека, Дубровник 1915.
Исти, Историја Срба I, II, Београд 1952.
В. Форетић, Повијест Дубровника до 1808, Загреб 1980.
Т. Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави I – IV, Београд 1930-35.
Историја српског народа I, II, Београд 1981, 1982.
Општа допунска литература
С. Станојевић, Студије из српске дипломатије, Глас СКА, Београд 1912-1936.
М. Динић, Дубровачки трибути, Глас САН 168, Београд 1935.
М. Кос, Дубровачко – српски уговори до средине 13. века, Глас САН 123 (1927) 1-65.
А. Веселиновић, Дубровачко Мало веће о Србији 1415-1460, Београд 1997.
С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912 (репринт 2005).
А. Соловјев, Одабрани споменици српског права 12- 15 века, Београд 1926.
Стари српски архив 1-7, Београд 2002-2008.
↑↑↑