Историја

Курс:
Писменост средњовековног Запада (мастер)
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предавања пружају хронолошки преглед токова западне (латинске) писмености кроз читаво средњовековно раздобље, од античког наслеђа, преко писмености „варварских“ култура до периодичних и све опсежнијих „препорода“, увек у контексту оновремених ширих културних кретања. Такође, представљају се личности и установе које су биле носиоци средњовековне писмености – професионални писари, скрипторијуми и канцеларије. На вежбама се на конкретним примерима проучавају различите врсте писма као репрезентативни производи одређених етапа у развоју европске писмености и истовремено усвајају технике читања средњовековних латинских писама.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним токовима западне (латинске) писмености у средњем веку, укључујући развој латинског писма, у контексту ширих културних токова и уз компарацију са токовима оновремене словенске и грчке писмености.
Предуслови за полагање: положен испит из Латинског језика
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Новак, Латинска палеографија, Београд 1956.
Општа допунска литература
B. Bishop, Latin Paleography, London 1996.
В. Радосављевић, Техника старог писма и минијатуре, Београд 1984.
D. Diringer, The Book Before Printing, New York 1953.
↑↑↑