Историја

Курс:
Компаративна дипломатика (мастер)
У оквиру предмета: Компаративна дипломатика
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: После уводног подсећања на настанак и развој дипломатике и њене основне методолошке поставке и терминологију, предавања се осврћу на нове тенденције у оквиру ове дисциплине. Потом се приступа излагању о средњовековним канцеларијама – њиховом дефинисању као нарочитих „писарских“ установа (за разлику од скрипторијума) и особеностима које из тога произлазе у погледу типова грађе која ту настаје и њених твораца. При том се подробније описују главни модели средњовековних канцеларија у европским оквирима (царски, краљевски, комунални) и врши компарација између њих и српске канцеларијске праксе. На вежбама се теоријска знања о појединим канцеларијама, типологији грађе и њеним творцима учвршћују и употпуњавају кроз анализу конкретних остатака њихове делатности, чиме се истовремено стиче увид у сам поступак дипломатичке анализе.
Циљ изучавања курса: Подробније упознавање са дисциплином средњовековне дипломатике, уз практичан рад на средњовековној дипломатичкој грађи. Изградња свести о неопходности стављања српске дипломатичке грађе у контекст компаративне анализе са латинском и грчком грађом.
Предуслови за полагање: положени испити из једног старог језика (грчки / латински / старословенски) и из предмета Помоћне историјске науке
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Станојевић, Студије из српске диплоатике, Београд 1935.
Општа допунска литература
С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића. Дипломатичка студија, Београд 1997.
часопис Стари српски архив, бр. 1- , Београд 2002- .
↑↑↑