Историја

Курс:
Страх у Византији (мастер)
У оквиру предмета: Страх у Византији
Предавачи: др Радивој Радићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Велика историјска, али и не само историјска тема је људски страх, феномен који прати човека од преисторије до нашег времена. Попут осталих друштава у историји и византијско је имало своје страхове. Неки од њих, као што су, на пример, страхови од појединих природних феномена - комета, земљотреса, мора, помрачења сунца и месеца, студених зима, епидемија, пожара, поплава - били су својствени свим средњовековним народима и државама и у складу са оновременим начином мишљења схватани су као знак божјег гнева због греха које су људи починили. Побројаним страховима се могу придружити и страх од Бога, страх од смрти, "родитељ свих страхова", али и зебње које се тичу пророчанстава, враџбина, демона и осталих феномена људског сујеверја. За последњу етапу византијске историје карактеристични су били зебња пред светом западне Европе и страх од Турака. Отуда не треба да изненађује да су касновизантијско раздобље умногоме обележили мистицизам и есхатолошка настројеност.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са једном великом историјском темом као што је страх - на примеру Византијског царства. Реч је о пољу истраживања које је отворено пре неколико деценија и у наше време помно се проучава.
Предуслови за полагање: Уписан први семестар дипломских академских студија (мастер) или одговарајући семестар на другим одељењима.
Облици наставе: Настава ће се изводити комбиновањем предавања и вежби, а предвиђено је и да студенти ураде један семинарски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Страх као историографска тема.

1. недеља
вежбе - Колективна халуцинација - пример Никеје.

2. недеља
предавање - Зебња пред Западом.

2. недеља
вежбе - Сведочанства о1204. години.

3. недеља
предавање - Тескоба тврдих градова.

3. недеља
вежбе - Призори градова у опсади.

4. недеља
предавање - Страх од болести и епидемија.

4. недеља
вежбе - Димитрије Кидон: "О презирању смрти".

5. недеља
предавање - Страх од непријатељских војски.

5. недеља
вежбе - Монодија палима у Солуну.

6. недеља
предавање - Саблазан грађанских ратова.

6. недеља
вежбе - Хонијатови пожари.

7. недеља
предавање - Страх од мора.

7. недеља
вежбе - Бродоломи.

8. недеља
предавање - Страх од Бога.

8. недеља
вежбе - Списи светих отаца о "страху" од Бога.

9. недеља
предавање - Страх од смрти.

9. недеља
вежбе - Кад дође судњи час.

10. недеља
предавање - Страх у византијској војсци.

10. недеља
вежбе - Хонијатови описи уплашене војске.

11. недеља
предавање - Невоље на путовањима.

11. недеља
вежбе - Нићифор Григора путује у Србију.

12. недеља
предавање - Пророци, чаробњаци, јуродиви.

12. недеља
вежбе - Игре бројева и слова.

13. недеља
предавање - Страх од краја света.

13. недеља
вежбе - Наилазе последња времена.

14. недеља
предавање - Страх од Турака.

14. недеља
вежбе - Тужбалице о паду Цариграда.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. Радић, Страх у позној Византији, 1180-1453, I-II, Београд 2000.
Општа допунска литература
Ž. Delimo, Greh i strah. Stvaranje osećanja krivice na Zapadu od XIV do XVIII veka, I-II, Novi Sad 1986.
Ž. Delimo, Strah na Zapadu (od XIV do XVIII) veka. Opsednuti grad, I-II, Novi Sad 1987.
Ј. Калић, "Страх турски" после Косова, Свети Кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици Косовског боја 1389-1989, Београд 1989, 185-191.
S. Ćirković, Kraj veka - Kraj sveta. Strepnje i iščekivanja kod Srba u vezi sa 7000. godinom, Jugoslovenski istorijski časopis 1-2 (1996) 11-24.
↑↑↑