Историја

Курс:
Римска епиграфика (мастер)
У оквиру предмета: Римска епиграфика
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Читање и тумачење епиграфских текстова репрезентативних за поједине аспекте римске политичке, институционалне, друштвене и културне историје.
Циљ изучавања курса: Упућивање студената у разумевање, коментарисање и критичку анализу епиграфских извора за римску историју.
Предуслови за полагање: Положени испити из историје Рима, латинског језика и латинске епиграфике на основним студијама.Пожељно је и елементарно познавање старогрчког јеѕика.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.-M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, Paris 2005.
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano 1968.
R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris 1914.
A. Degrassi, Inscriptiones Latinae liberae rei publicae I-II, Firenze 1957-1963. (ILLRP)
H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892-1916. (ILS)
E. Diel, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin-Dublin-Zürich 1925-1967.(ILCV)
Carmina Latina epigraphica, I-II, изд. F. Bücheler, Lipsiae 1895-1897. III. Supplementum, изд. E. Lommatzsch, 1926.(CLE)
I.B. De Rossi, Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores I-III, Romae 1857-1915. (ICVR); A. Silvagni et alii, Inscriptiones christianae urbis Romae. Nova series. Romae 1922-
J.S. and A.E. Gordon, Album of Dated Latin Inscriptions, Los Angeles 1958-1965.
Општа допунска литература
L. Robert, Épigraphie, у: L’histoire et ses méthodes, Paris 1961, 453-497 (Encyclopédie de la Pléiade)
V. Ehrenberg, A.H.M. Jones, Documents illustrating the reigns of Augustus and Tiberius, Oxford 21955.
E.M. Smallwood, Documents illustrating the principates of Gaius, Claudius and Nero, Cambridge 1967. (Bristol 1984).
M. McCrum, A.G. Woodhead, Select documents of the principates of the Flavian Emperors including the year of revolution A.D. 68-69, Cambridge 1961.
E.M. Smallwood, Documents illustrating the principates of Nerva, Trajan and Hadrian, Cambridge 1966.
Roman Statutes. Ed. M.H. Crawford et alii. London 1996.
R. Cagnat et collaborateurs, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, I, III, IV, Paris 1906-1927. (IGRR)
R.K. Sherk, Roman documents from the Greek East. Senatus consulta and epistulae to the age of Augustus. Baltimore 1969.
J.H. Oliver, Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri, Philadelphia 1989.
↑↑↑