Историја

Курс:
Југословенска држава и њене елите (мастер)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о различитим типовима елита у југословенској држави – политичкој, интелектуалној, економској, војној и верској, о њиховом односу према држави, разумевању њених многоструких проблема, уобличавању идеја, доприносу у креирању државне политике, домену утицаја, питањима одговорности, учешћа у кризама. Практична настава обухвата оспособљавање студената да самостално трагају за историјским изворима, анализирају их и вреднују литературу, развијајући критичко мишљење и спремност да стечена сазнања исказују у усменој и писменој форми.
Циљ изучавања курса: Ширење и продубљивање знања стечених на основним академским студијама историје уз усмеравање ка самосталном критичком вредновању извора и литературе.
Предуслови за полагање: Завршене oсновне академске студије историје, редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза
Облици наставе: Настава се одвија путем предавања и вежби, рада на историјским изворима и индивидуалних консултација, уз дискусије и неговање културе стручног дијалога.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са програмом предавања, њиховим садржајем и циљем

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са програмом вежби, њиховим садржајем, циљем и обавезама

2. недеља
предавање - Интелектуална елита и настанак југословенске државе

2. недеља
вежбе - Интелектуална елита и настанак југословенске државе
Рад на изворима и литератури

3. недеља
предавање - Улога научника у превладавању спорних питања међуратне југословенске државе

3. недеља
вежбе - Улога научника у превладавању спорних питања међуратне југословенске државе
Рад на изворима и литератури

4. недеља
предавање - Интелектуалци у отпору једнопартијском систему

4. недеља
вежбе - Интелектуалци у отпору једнопартијском систему
Рад на изворима и литератури

5. недеља
предавање - Интелектуална елита и распад југословенске државе у ратовима 90-тих година

5. недеља
вежбе - Интелектуална елита и распад југословенске државе у ратовима 90-тих година
Рад на изворима и литератури

6. недеља
предавање - Политичка елита Краљевине СХС/Југославије

6. недеља
вежбе - Политичка елита Краљевине СХС/Југославије
Рад на изворима и литератури

7. недеља
предавање - Политичка елита социјалистичке Југославије

7. недеља
вежбе - Политичка елита социјалистичке Југославије
Рад на изворима и литератури

8. недеља
предавање - Војна елита Краљевине СХС/Југославије

8. недеља
вежбе - Војна елита Краљевине СХС/Југославије
Рад на изворима и литератури

9. недеља
предавање - Војна елита социјалистичке Југославије

9. недеља
вежбе - Војна елита социјалистичке Југославије
Рад на изворима и литератури

10. недеља
предавање - Привредна елита Краљевине СХС/Југославије

10. недеља
вежбе - Привредна елита Краљевине СХС/Југославије
Рад на изворима и литератури

11. недеља
предавање - Привредна елита социјалистичке Југославије

11. недеља
вежбе - Привредна елита социјалистичке Југославије
Рад на изворима и литератури

12. недеља
предавање - Југословенска држава и римокатолички клер

12. недеља
вежбе - Југословенска држава и римокатолички клер
Рад на изворима и литератури

13. недеља
предавање - Српска православна црква као државотворни чинилац у Краљевини СХС/Југославији

13. недеља
вежбе - Српска православна црква као државотворни чинилац у Краљевини СХС/Југославији
Рад на изворима и литератури

14. недеља
предавање - Српска православна црква у социјалистичкој Југославији
Српска православна црква у социјалистичкој Југославији – од сукоба и отпора до компромиса

14. недеља
вежбе - Српска православна црква у социјалистичкој Југославији
Српска православна црква у социјалистичкој Југославији – од сукоба и отпора до компромиса Рад на изворима и литератури

15. недеља
предавање - Завршни час: Разговор о стеченим сазнањима

15. недеља
вежбе - Завршни час: Разговор о стеченим сазнањима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, I-III, Београд 1988.
Општа допунска литература
Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, 1-2, Београд 1985.
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941, Београд 1996–1997.
М. Радојевић, Научник и политика. Политичка биографија Божидара В. Марковића (1874–1946), Београд 2008.
Д. Гајевић, Југословенство између стварности и илузија, Београд 1985.
М. Јанићијевић, Стваралачка интелигенција међуратне Југославије, Београд 1984.
Р. Радић, Живот у временима: Гаврило Дожић 1881–1950, Београд 2006.
С. Ђуровић, Државна интервенција у индустрији Југославије 1918–1941, Београд 1986.
М. Бјелајац, П. Трифуновић, Између војске и политике. Биографија генерала Душана Трифуновића 1880–1942, Београд – Крушевац 1997.
↑↑↑