Историја

Курс:
Латинска епиграфика (осн.)
У оквиру предмета: Латинска епиграфика
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет, историјат и значај епиграфике као науке. Однос епиграфике према другим научним дисциплинама (историја, археологија, филологија, право, палеографија итд.). Категорије латинских натписа по форми, садржају и намени. Латински натписи као извор за историју римске цивилизације.Принципи издавања натписа и епиграфске публикације. Читање и тумачење одабраних текстова.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну основна, теоријска и практична знања иѕ латинске епиграфике: да могу препознати тип споменика, категорију натписа, врсту писма; да науче основне скраћенице и сигле; да могу прочитати и превести натпис.
Предуслови за полагање: Положен испит из латинског језика.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
семинар - Предмет, историјат и значај епиграфике
Епиграфска култура: монументални латински натписи као културно-историјски феномен. Предмет латинске епиграфике. Историјат науке и епиграфски метод. Корпуси натписа, епиграфске збирке и серије. Натписи као историјски извор.

2. недеља
семинар - Облици писма и категорије натписа
Латински алфабет и врсте писма. Категорије натписа: натписи на монументалним споменицима (tituli), документи (acta), разноврсни текстови писани на тврдом материјалу (глина,опеке,метал,зид,воштане таблице; ostraca, instrumentum domesticum). Уређење текста на монументалним каменим споменицима, скраћенице, сигле.

3. недеља
семинар - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (I): именска формула.
Именска формула као одредница друштвеног статуса: cives Romani, peregrini, liberti, servi. Номенклатура римских грађана: tria nomina, филијација,tribus, origo. Датирање натписа према именској формули.

4. недеља
семинар - Вотивни натписи. Основни принципи издавања текста.
Разрешење скраћеница и сигли; лигатуре; реституција оштећеног текста. Вежбање на примерима најједноставнијих вотивних натписа.

5. недеља
семинар - Епитафи
Именска формула жена. Типови римских надгробних споменика. Формулар најједноставнијих надгробних натписа.

6. недеља
семинар - Номенклатура и правни статус
Наслеђивање имена (легитимна и ванбрачна деца). Адопција. Полионимија. Романизација именске формуле.

7. недеља
семинар - Servi et liberti. Familia Caesaris.
Именска формула робова и ослобођеника. Патронат. Место робова и ослобођеника у друштвеној хијерархији.

8. недеља
семинар - Легионари
Војска у провинцијама. Limes. Први гарнизон у Мезији. Легијски логори и дедуктивне колоније. Натписи на међашима (Далмација). Датирања натписа.

9. недеља
семинар - Помоћне трупе (auxilia)
Примери са натписа из Горње Мезије: гарнизони у Равни и на Космају.

10. недеља
семинар - Натпис у историјском контексту
Каријера Клаудија Максима из Филипа и Трајанови ратови против Децебала.

11. недеља
семинар - Градови у провинцијама
Легални и административни статус насеља у провинцијама. Урбанизација на примеру горњомезијских градова: Scupi, Singidunum, Viminacium. Civitates peregrinae; vici; municipia, coloniae.

12. недеља
семинар - Локална управа у градовима.
Читање и тумачење натписа из горњомезијских градова.

13. недеља
семинар - Графити
Избор натписа из Помпеја.

14. недеља
семинар - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (II): ordo equester.
Улога витешког сталежа у војсци и државној управи у доба принципата. Ступњеви у витешкој каријери. Социјална покретљивост: центурионат као могући пут у витешки сталеж.

15. недеља
семинар - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (III): ordo senatorius.
Сенатори као владајући слој у држави. Почасни натписи са примерима сенаторске каријере.

16. недеља
семинар - Locus virtutibus patefactus: примери мешовитих каријера.
Каријера Хелвија Пертинакса: од сина ослобођеника до римског цара.

17. недеља
семинар - Елементи заједнички различитим категоријама натписа ( IV): царска титулатура.
Развој царске титулатуре од Августа до Севера. Грађевински натписи. Натпис на славолуку Септимија Севера на римском форуму. Damnatio memoriae.

18. недеља
семинар - Миљокази.
Систем римских комуникација и итинерари. Via Egnatia. Царска титулатура на миљоказима.

19. недеља
семинар - Римски цареви на Ђердапу.
Изградња римског пута кроз Ђердап и царске табуле.

20. недеља
семинар - Царска породица
Династијска политика римских царева у натписима. Пример Августа и Септимија Севера

21. недеља
семинар - Натпис у археолошком контексту.
Praetorium у Келну.

22. недеља
семинар - Acta 1.
Senatus consultum Claudianum (оratio Claudii) de iure honorum Gallis dando.

23. недеља
семинар - Acta 2.
Diplomata militaria.

24. недеља
семинар - Acta 3.
Fasti.

25. недеља
семинар - Посета лапидарију.
Упознавање са практичном страном епиграфског метода.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
П. Петровић, Палеографија латинских натписа у Горњој Мезији, Београд 1975.
J. E. Sandys, Latin Epigraphy: An Introduction to the Latin Inscriptions of the Roman World, Chicago 1974.
R. Bloch, Latinska epigrafika, Beograd 1971.
IMS ( = Inscriptions de la Mésie Supérieure): M. Mirković / S. Dušanić, IMS I, Beograd 1976; P. Petrović, IMS IV, Beograd 1979; B. Dragojević-Josifovska, IMS VI, Beograd 1982; M. Mirković, IMS II, Beograd 1986; P. Petrović, IMS III/2, 1995.
A.E. Gordon, Illustrated introduction to Latin epigraphy, Berkeley, London 1983.
В. Недељковић, Мезијски споменици латинске надгробне поезије (ms. докт. дисeрт.), Београд 2003. (Уводно поглавље)
F. Bérard et alii, Guide de l’épigraphiste, Paris 2000.
P. Skok, Pojave vulgarno-latinskoga jezika na natpisima rimske provincije Dalmacije, Zagreb 1915.
ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892-1916.
Општа допунска литература
H. Mihaescu, La langue latine dans le sud-est de l’Europe, Bucuresti-Paris 1978.
G. Woolf, Monumental Writing and the Expansion of Roman Society in the Early Empire, JRS 86, 1996, 22-39.
G. Alföldy, Die Anfänge der epigraphischen Kultur der Römer an der Donaugrenze im 1. Jahrhundert n. Chr. u: Römische Städte und Festungen an der Donau (Hrg. M. Mirković), Beograd 2005, 23-38.
B. Salway, What’s in a name? A survey of Roman onomastic practice from c. 700 B.C. to A.D. 700, JRS 84, 1994, 124-145.
ILIug = A. et J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMIII et MCMLXX repertae et editae sunt (= Situla 5, 1963; 19, 1978; 25, 1986).
K.P. Almar, Eine Illustrierte Einführung in die lateinische Epigraphik, Odense 1990.
L.J.F. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, London 2001.
R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris 1914.
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano 1968.
E. Meyer, Einführung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt 1973.
G. Susini, The Roman Stonecutter, Oxford 1973.
↑↑↑