Историја

Курс:
Историја модерног европског образовања (докт.)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава : Модернизација као процес и друштвена теорија (разрада теоријског модела истраживања),Просвећеност, романтизам и положај детета. Доба револуције- образовање раног 19.века (Француска, Немачка, Енглеска, Аустрија, Русија ). Образовање и стварање државе- Српска револуција. Образовање у Европи у другој половини 19.века. Модернизација образовања у Кнежевини и Краљевини Србији крајем 19.века. Прогресивно образовање (порекло и развој ). Институције за образовање ратне сирочади у Србији у другој половини 19.века. Улога и место религије у школском васпитању., Образовање у САД, Образовање у Европи почетком 20.века ( Немачка,Аустро-Угарска,Енглеска,Бугарска,Грчка) . Образовање у Србији почетком 20.века (стварање просветне елите, историја приватног живота ). Израда семинарског рада. Практична настава : Посета Педагошком музеју и рад са грађом уз коришћење библиотечког материјала. Укупан фонд часова за праксу 10.
Циљ изучавања курса: Докторанти се оспособљавају за стицање специфичних теоријских и методолошких знања и вештина неопходних за анализу образовања као једног од најважнијих сегмената модернизацијског процеса Образовању се приступа као специфичној културолошкој идеји.
Предуслови за полагање: Положени испити по програму студија на одељењима ФФ.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада) и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање доктораната са програмом предавања и вежби

2. недеља
предавање - Модернизација као друштвена теорија и процес

2. недеља
вежбе - Теорија модернизације

3. недеља
предавање - Детињство у прошлости - доба просветитељства

3. недеља
вежбе - Основно образовање крајем 18.века

4. недеља
предавање - Доба револуције- образовање раног 19.века (Француска, Немачка, Енглеска )

4. недеља
вежбе - Наука у доба просветитељства

5. недеља
предавање - Образовање и стварање државе - Српска револуција

5. недеља
вежбе - Велика школа - почеци високошколског образовања у устаничкој Србији

6. недеља
предавање - Образовање у југоисточној Европи у доба Револуција

6. недеља
вежбе - Образовање у Грчкој

7. недеља
предавање - Образовање у Кнежевини Србији

7. недеља
вежбе - Школовање женске деце у Кнежевини Србији

8. недеља
предавање - Образовање у Европи у другој половини 19.века

8. недеља
вежбе - Класична и (или) реална школа- стварање установа за елиту

9. недеља
предавање - .Модернизација образовања и стварање модерног образовног ситема (Србија и Буг.)

9. недеља
вежбе - Од Велике школе до универзитета (Србија и Бугарска)

10. недеља
предавање - Прогресивно образовање (порекло и развој ).

10. недеља
вежбе - Прогресивизам у Италији - Марија Монтезори

11. недеља
предавање - Институције за образовање ратне сирочади у Србији у другој половини 19.века

11. недеља
вежбе - Енглески завод за српску сирочад

12. недеља
предавање - Улога и место религије у школском васпитању

12. недеља
предавање - Школа и црква

13. недеља
предавање - Образовање у Европи почетком 20.века

13. недеља
вежбе - Реална гимназија- школа за елиту

14. недеља
предавање - Образовање у Србији почетком 20.века

14. недеља
вежбе - Ђачко одевање у Србији у 19.веку

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита

15. недеља
пракса - Посета Педагошком музеју
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.Bowen,(1981) History of Western Education, Vol.3,Methuen&Co.Ltd, London
А.Ђуровић,Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914, Историјски институт, Београд 2004.
A.Djurovic,Eva Matthes (Hrsg.), Freund-und Feindbilder in Schulbüchern, Klinkhardt, 2010.
G.Gutek, (1994) A History of the Western Educational Experience, Second Edition (Prospect Heights : Waveland Press.
N.W.Sobe,Provinicializing the Wordly Citizen, Yougoslav Student and Teacher Travel and Slavic Cosmopolitanisam in the Interwar Era,Peter Lang Publishing, New York,2008.
A.Djurovic,Elementarization in History Textbooks in the Kingdom of Serbia at the end of 19th and the Beginning of the 20th Century, in: Matthes, E., Heinze, C. ( Hrsg.) Elementarisierung im Schulbuch,2007.
A.Djurovic, Family in Serbian Textbooks by the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century, in: Matthes, Eva, Heinze, Carsten ( Hrsg.) : Die Familie im Schulbuch, Bad Heilbrunn 2006, S.159-181
Општа допунска литература
H.E.Tenorth, (2000), Geschichte der Erziehung, Einführung in die Grundzüge ihrer neuzeitlichen Entwicklung, Juventa Verlag Weinheim und München.
Matthes, Eva, Heinze, Carsten ( Hrsg.) : Elementarisierung im Schulbuch, Bad Heilbrunn 2007,
↑↑↑