Историја

Курс:
Методологија са историографијом за студије модерне историје (мастер)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Сузана Рајићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава :Увод у методологију,Филозофија историје, Општа методологија (предмет и методе), Методологија историје, Извори методолошких сазнања,Методе истраживања, Научно испитивање (врсте и стратегија),Методи студије случаја, Завршни радови (мастер и докторски),Композиција научног рада (структура ),публиковање радова. Практична настава :Посета Историјском институту и Архиву Србије(рад са грађом) . Укупан фонд часова 10.
Циљ изучавања курса: Унапређивање теоријских и методолошких знања неопходних за научноистраживачки рад у области научне историографије.Студенти ће бити упознати са основама методологије истраживања, израде есеја и научних радова вишег нивоа :мастер и докторски дисертац.
Предуслови за полагање: Положени испити на основним студијама.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада),и индивидуалне консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са програмом предавања и вежби

2. недеља
предавање - Увод у методологију

2. недеља
вежбе - Општа методологија , методологије посебних дисциплина (историје и др.)

3. недеља
предавање - Научноистраживачка делатност

3. недеља
вежбе - Историја и друштвене науке

4. недеља
предавање - Функција методологије

4. недеља
вежбе - Извори методолошких сазнања

5. недеља
предавање - Пројектовање истраживања

5. недеља
предавање - Предмет и циљ истраживања

6. недеља
предавање - Анализа података и закључивање

6. недеља
предавање - Реализација истраживања

6. недеља
вежбе - Извештај о резултатима истраживања

7. недеља
предавање - Методе истраживања

7. недеља
вежбе - Метода студије случаја

8. недеља
предавање - Завршни радови

8. недеља
вежбе - Врсте завршних радова

9. недеља
предавање - Писање завршних радова

9. недеља
вежбе - Објављивање завршних радова

10. недеља
предавање - Часописи и шематизми

10. недеља
предавање - Композиција научног рада

11. недеља
предавање - Преломно раздобље српске историографије

11. недеља
вежбе - Почеци модерне српске историографије

12. недеља
предавање - Стојан Новаковић - улога у развоју српске критичке историографије

12. недеља
вежбе - Појава критичке историографије на Великој школи

13. недеља
предавање - Проблеми модерне историјске синтезе

13. недеља
вежбе - Социјална историја

14. недеља
предавање - Мислити теоријски у историографији

14. недеља
вежбе - Европеизација и (или) модернизација

15. недеља
предавање - Посета Историјском институту

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С.Ћирковић, О историографији и методологији, Историјски институт,Београд 2007,
А.Ђуровић,Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914, Историјски институт, Београд 2004,
Д.Михаиловић,Методологија научних истраживања, Београд 2004.
Љ.Димић,Ђ.Станковић, Историографија под надзором,Београд 2001.
M.Peri,Intelektualna istorija Evrope,Clio, Beograd 2000.
Општа допунска литература
А.Митровић,Пропитивање Клио,Београд 1996.
↑↑↑