Историја

Курс:
Византијски писци као мислиоци и књижевници, од Михаила Псела до Георгија Пахимера (11-14. век) (докт.)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Кроз кратке али садржајне биографије најистакнутијих византијских учењака биће дата подлога за детаљније истраживање њихових дела и идеја. Од Михаила Псела, као јединственог феномена византијске интелектуалне историје, до Георгија Пахимера који својим конзерватизмом затвара један круг развоја византијске духовности, мисли и идеје које су прожимали византијске учењаке су представљали подједнако израз њихове унутрашње амбиције и идеја, колико и ставове доба у коме су живели.
Циљ изучавања курса: Сагледавање византијског интелектуализма у правилном историјском контексту и разумевање најважнијих личности и њихових идеја.
Предуслови за полагање: Уписан одговарајући семестар докторских студија
Облици наставе: Предавања уз семинарске вежбе са читањем византијских писаца
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Станковић, Комнини у Цариграду )1057-1185. Еволуција једне владарске породице, Београд 2006.
S. Lampakis, Georgios Pachymeris, Atina 2005.
J. Љубарскиј, Михаил Пселл. Личност и творчество, Москва 1974.
Anna Komnene and Her Times, ed. Th. G. Peterson, NY-London 2000.
D. Angelov, Byzantine Imperial Ideology and Political Thought (1204-1330), Cambridge 2007.
↑↑↑