Институт за педагогију и андрагогију - Публикације

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Монографска дела у издању Института објављују се у оквиру три едиције.

Монографска дела чији је издавач или суиздавач Институт објављују се у оквиру три библиотеке: „Педагошки приручници“ (област предшколске педагогије), „Педагошке монографије“ (област других педагошких дисциплина) и „Андрагошке студије“ (област андрагогије).

Посебан део издавачке делатности Института чине зборници радова са скупова, чији је организатор или суорганизатор био Институт, као и тематски зборници радова.

Институт је издавач часописа Андрагошке студије, чији је први број објављен 1994. године.

 

Наташа Матовић, Комбиновање квантитативног и квалитативног приступа у педагошком истраживању, Београд, 2014.

Александра Пејатовић и Виолета Орловић Ловрен, Запосленост и образовање после педесете, Београд, 2014.

Кристинка Овесни, Организација која учи – Андрагошка перспектива, Београд, 2014.

Наташа Вујисић Живковић, На перу и на седлу, Београд, 2014.

Радован Антонијевић, Утемељење система знања у педагогији, Београд, 2014.

Вера Спасеновић, Школски системи из компаративне перспективе, Београд, 2013.

Радован Антонијевић, Општа педагогија, Београд, 2013.

Емина Хебиб, Како развијати школу, Београд, 2013.

Живка Крњаја и Драгана Павловић Бренеселовић, Где станује квалитет, књига 1, Београд, 2013.

Емина Хебиб, Школа као систем, Београд 2009.

Снежана Медић и сарадници, Функционално основно образовање одраслих, Београд 2009.

Снежана Медић, Катарина Поповић, Миомир Деспотовић, Мирјана Милановић, Functional basic education of adult, Београд, 2009.

Кристинка Овесни, Андрагошки кадрови – професија и професионализација, Београд, 2009.

Наташа Матовић, Мерење у педагошким истраживањима, Београд 2007.

Душан Савићевић, Андрагошке идеје у међународним оквирима, Београд 2006.

Јелена Стаматовић, Програми и облици стручног усавршавања наставника, Београд 2006.

Александра Пејатовић, Образовање и квалитет живота, Београд 2005.

Јасмина Марковић и сарадници, Центар за учење у локалној заједници, Београд 2005.

Душан Савићевић, Учење и старење, Београд 2004.

Недељко Трнавац, Азбучник и типологија познатих школских институција (са ИЦ «Доситеј»), Београд 2004.

Душан Савићевић, Компаративна андрагогија, Београд 2003.

Душан Савићевић, Филозофски основи андрагогије (са Заводом за издавање уџбеника), 2002.

Ранко Булатовић, Андрагошки записи, Београд 2002.

Ранко Булатовић, Вредновање образовног понашања одраслих, Београд 2002.

Ранко Булатовић, Додати живот годинама, Београд 2002.

Шефика Алибабић, Теорија организације образовања одраслих, Београд 2001.

Драгана Павловић-Бренеселовић и Татјана Павловски, Интерактивна обука, Београд 2000.

Драгана Павловић-Бренеселовић и Татјана Павловски, Партнерски односи у васпитању, Београд 2000.

Драгана Павловић-Бренеселовић и Татјана Павловски, Тимски рад у васпитној пракси, Београд 2000.

Душан Савићевић, Корени и развој андрагошких идеја, Београд 2000.

Кристинка Овесни, Образовање андрагошких кадрова (Европска искуства), Београд 2000.

Миомир Деспотовић, Игра потреба – андрагошке варијације, Београд 2000.

Виолета Орловић, Александра Пејатовић и сарадници, Породични клуб, Београд 1998.

Крстивоје Шпијуновић, Организација рада у комбинованом одељењу, Београд 1998.

Мирјана Пешић, Педагогија у акцији – методолошки приручник, Београд 1998.

Радмила Николић, Континуитет успеха ученика основних школа, Београд 1998.

Весна Цолић, Дечје јасле – гледане из антрополошког угла, Београд 1997.

Миомир Деспотовић, Знање и критичко мишљење, Београд 1997.

Радивоје Кулић, Садржај рада и образовања, Београд 1997.

Снежана Медић, Зорица Матејић-Ђуричић, Драгица Влаовић Васиљевић, Школа за родитеље – Социо-едукативни програм за породицу и Приручник за реализацију социо-едукативног програма, Београд 1997.

Снежана Радовановић, Школа и друштвена средина, Београд 1997.

Недељко Трнавац, Фрагменти о дисциплини ученика, Београд 1996.

Душан Савићевић, Истраживања у педагогији и андрагогији – 10 година рада Института, Београд 1995.

Емина Хебиб, Улога педагога у вредновању рада наставника, Београд 1995.

Снежана Маринковић, Неки покушаји трансформације дечјег вртића у отворени васпитни систем, Београд 1995.

Сузан Фонтејн, То је право, Београд 1995.

Александра Пејатовић, Вредносне оријентације и образовање одраслих, Београд 1994.

Ен М. Елферс, Поређење средњошколског образовања САД и Југославије на примеру постигнућа у настави биологије, Београд 1994.

Крстивоје Шпијуновић, Такмичење из математике и развијање стваралачког мишљења ученика, Београд 1994.

Лидија Радуловић, Сеоска школа као посредник културе, Београд 1994.

Марина Матејевић, Наставни програм као фактор оптерећености ученика основне школе, Београд 1994.

Марина Павловић, Понашање и значење, Београд 1994.

Милица Митровић, Приказивање садржаја у штампаним дидактичким материјалима и уџбеницима за децу од шест до осам година, Београд 1994.

Наташа Матовић, Сарадња средње школе и породице, Београд 1994.

Никола Поткоњак, Развој схватања о конститутивним компонентама педагогије у Југославији, Београд 1994.

Радмила Николић, Педагошке вредности школе у природи, Београд 1994.

Шефика Алибабић, Функционална писменост и самообразовање, Београд 1994.

Драгана Павловић-Бренеселовић, Игровница, Београд 1993.

Драгана Павловић-Бренеселовић, Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд 1993.

Снежана Медић, Образовање и социјализација одраслих (са Заводом за уџбенике и наставна средства), Београд 1993.

Босиљка Ђорђевић, Јован Ђорђевић, Својства универзитетских наставника, Београд 1992.

Душан Савићевић, Природа и карактеристике интереса у андрагогији (са Заводом за уџбенике и наставна средства), Београд 1992.

Нада Качавенда Радић, Рефлексије о/и слободног времена, Београд 1992.

Недељко Трнавац и сарадници, Мале сеоске школе – шансе за опстанак и даљи развој (са ИП «Дечје новине»), Београд 1992.

Недељко Трнавац, Школа под лупом – школа као предмет критике (са Педагошком академијом за образовање учитеља), Београд 1992.

Татјана Павловски и сарадници, Тематско планирање у дечјем вртићу, Београд 1992, Београд 1997.

Душан Савићевић, Савремена схватања андрагогије (са ИП «Просвета»), Београд 1991.

Миомир Деспотовић, Радна средина и образовање, Београд 1991.

 1. Програми предшколског васпитања у свету - Квебек и Јапан, Београд 1996.
 2. Пол Родерс, Интерактивна настава, Београд 2003.

  Зборник радова: Strategies to Improve Quality of Education Quality, Београд, 2018.

  Зборник радова: Contribution of Research to Improvement of Adult Education Quality, Београд, 2016.

  Зборник радова: Истраживања и развој квалитета образовања у Србији - стање, изазови и перспективе, Београд, 2015.

  Зборник радова: Педагошки модели евалуације и стратегије развијања квалитета образовања, Београд, 2014.

  Зборник радова: Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања одраслих у Србији, Београд, 2014.

  Књига апстраката: Школство и социјалистичка педагогија у бившој Југославији 1945-1990 (Научни симпозијум: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, 15-16. новембар 2014)

  Зборник радова: Идентитет професије педагог у савременом образовању (са националног скупа, са Педагошким друштвом Србије), Београд, 2013.

  Зборник радова: Contemporary issues of education quality (са Факултетом за образовање одраслих и људске ресурсе Универзитета у Печују, Мађарска), Београд, 2013.

  Зборник радова: Педагог између теорије и праксе (са националног скупа, са Педагошким друштвом Србије), Београд, 2013.

  Зборник радова: Квалитет у образовању – изазови и перпспективе, Београд, 2012.

  Зборник радова: Посебна питања квалитета у образовању, Београд, 2012.

  Зборник радова: Квалитет у образовању, Београд, 2011.

  Зборник радова: Adult Education: The Response to Global Crisis, Strengths and Challenges of the Profession, Београд, 2010.

  Зборник радова: Образовање и учење претпоставке европских интеграција, Београд 2008.

  Зборник радова: Андрагогија на почетку трећег миленијума, Београд 2007.

  Зборник радова: Југословенска педагогија друге половине 20. века (са Учитељским факултетом из Ужица), Београд 2004.

  Зборник радова: Истраживања у педагогији и андрагогији, Београд 1997.

  Зборник радова: Дечија права – чија одговорност – зборник радова са саветовања о образовању за дечја права, Београд 1996.

  Зборник радова: Сто година катедре за педагогију 1892-1992, Београд 1992.

  Зборник радова: Правци развоја теорије и праксе образовања одраслих, Београд 1991.

 1. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1994.
 2. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1995.
 3. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1996.
 4. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1997.
 5. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1998.
 6. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 1999.
 7. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2000.
 8. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2001.
 9. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2002.
 10. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2003.
 11. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2004.
 12. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2005.
 13. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2006.
 14. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2007.
 15. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1/2, Београд 2008.
 16. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2009.
 17. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2009.
 18. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2010.
 19. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2010.
 20. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2011.
 21. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2011.
 22. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2012.
 23. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2012.
 24. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2013.
 25. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2013.
 26. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 1, Београд 2014.
 27. Андрагошке студије, часопис за проучавање образовања и учења одраслих, број 2, Београд 2014.
↑↑↑