Филозофија

Курс:
Неоплатонизам (Плотинова метафизичка етика), (5a)
Предавачи: др Ирина Деретићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Razmatranje središnjih pojmova Plotinove etičke teorije polazeći od njegovih metafizičkih promišljanja.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa: Problemsko preispitivanje etičkih promišljanja u Plotinovoj filozofiji i njihove metafizičke zasnovanosti.
Предуслови за полагање: Upisana prva godina osnovnih studija.
Облици наставе: Predavanja i vežbe. Konsultacije posle predavanja, kabinet 361.
План курса:

1. недеља
предавање - Plotinova metafizika Jednog i hijerarhijsko ustrojstvo stvarnosti
Plotin (204-270)jeste jedan od najznačajnih antičkih filozofa, koji je utemeljio vrlo uticajan filozofski pravac neoplatonizam. U prvom predavanju kritički ćemo razmotriti Plotinovo filozofsko stanovište holističkog monizma, te sistematsku povezanost središnjih pojmova jegove filozofije: Jednog, Uma, Duše, Logosa, emanacije. Preispitaćemo i Platonov, Aristotelov i stoički uticaj na njegovu metafiziku.

2. недеља
предавање - Platonova metafizička i etička promišljanja
Ispitaćemo povezanost Plotinovih metafizičkih i etičkih promišljanja. Potom ćemo navesti razloge u prilog tvrdnje da Plotinova metafizika utemeljuje njegovu etiku.

3. недеља
предавање - Šta je čovek? (Eneade I, 1-12)
Kako bi se pokazalo na koji način Plotih određuje ključne etičke pojmove poput slobode, vrline, sreće i dobrog života u celini potrebno je videti kako on shvata čoveka, njegovu psihičku konstituciju, sposobnosti, dispozicije i osećanja.

4. недеља
предавање - Pojam slobode kao svojevoljnosti (hekousion), Eneade VI, 8
Prvo ćemo razmotriti Plotinovu kritičku pripremu njegove rasprave o slobodi izloženu u osmom poglavlju VI knjige "Eneada". Potom ćemo kritički analizirati koji uslovi, prema Platonivom mišljenju, treba da budu zadovoljenu da bi jednu radnju nazvati namernom i svojevoljnom, sa osvrtom na III knjigu Aristotelove "Nikomahove etike". Potom ćemo preispitati šta to znači da činimo ono "što je u našoj moći".

5. недеља
предавање - Sloboda, znanje, odgovornost (Eneade, VI, 8)
Pojam "onoga što je u našoj moći" Plotin postepeno dovodi u vezu sa znanjem. Potrebno je videti o kakvom je ovde znanju reč i koji sve aspekti konstituišu znanje koje konstitutivno za istinski slobodno i odgovorno ljudsko ponašanje.

6. недеља
предавање - Apsolutna sloboda Jednog
Preipitaćemo kako Platin u svojim promišljanjima prelazi s područja ljudske u sferu božanske, asolutne sloboda, te koju ulogu u tom procesu igra pojam autorefleksije. Potom ćemo kritički razmotriti Plotinove razloge za to da ljudska sloboda svoj puni smisao ima ukoliko teži ka apsolutnoj slobodi, bez obzira što taj cilj nikada ne može u potpunosti ostvariti.

7. недеља
предавање - Zlo kao materija i kao ljudsko zlo (Eneade I 8, II 4)
Cilju ovog predavanja da se kritički rekonstruiše Platoninov metafizički pojam zla kao materije, te njegovu povezanost sa ljudskim zlom.

8. недеља
предавање - Rasprava o vrlinama: određenje, vrste i hijerarhija vrlina (Eneade I, 2)
Poput mnogih drugih antičkih etika i Plotinova je areteističkog karaktera kao i mnoge druge antičke etike. Težićemo da i istorijski i u okviru Platinovog filozofiranja odredimo pojam vrline, njenu specifičnost, potom hijerarhiju vrlina od političkih preko katarzičkih do intelektualnih izvrsnosti, te da pokažemo Plotinov naglašen intelektualizam u pristupu ovoj problematici.

9. недеља
предавање - O ljubavi i lepoti ( Eneade III 5, I 6)
Pojam lepog kod Plotina nema samo estetički, nego i etički smisao. Kritički ćemo analizirati Plotinovo razumevanje povezanosti ljubavi i lepote, te platonovsko ishodište Plotinovih refleksija po ovom pitanju.

10. недеља
предавање - Rasprava o sreći (Eneade I, 4)
Razmotrićemo odnos sreće, vrline i samodovljnosti što čini osnovicu Plotinove akribične rasprave o tome znači biti srećan i voditi dobar život. Predmet našeg preispitivanja biće i Pltonova argumentacija o tome da li i u kojoj meri spoljašnji faktori utiču na sreću. Težićemo da pokažemo da li je on u ovoj raspravi bliži Platonovim ili Aristotelovim etičkim promišljanjima.

11. недеља
предавање - Odnos sreće i vremena (Eneade I, 5)
Za razumevanje sreće bitno je pokazati i njenu vremensku dimenziju, čemu Plotin posvećuje kraću raspravu. Stoga se postavljaju pitanja da li je ona dugotrajna ili stvar trenutka, da li se javlja zajedno sa vršenjem neke aktivnosti ili kao cilj kako kome težimo.

12. недеља
предавање - O smrti i samoubistvu (Eneade I,9)
Pitanja odnosa filozofa prema smrti jeste platonistička tema koja prožima brojne njegove dijaloge. U ovom predavanju preisptivaćemo Plotinovo razumevanje smrti, te njegove razloge u prilog toga zašto ne treba izvšriti samoubistvo.

13. недеља
предавање - Neoplatonistički ideal života mudraca
U neoplatonovskoj intelektualistihoj etici paradigmatski način života jeste onaj koji vodi mudrac. Predmet našeg izlaganja biće opis te života mudrog čoveka, kao i razlozi zbog kojih je taj život bolji od svih drugih životnih formi.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Plotin, Eneade I-VI, preveo Slobodan Blagojević, Književne Novine, Beograd, 1984 (posebno Eneade I, str. 17-36, 41-85, Eneade VI, str. 207-248)
Општа допунска литература
1. W. Beierwaltes, Das Denken des Einen, Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, Vittorio Klostermann, Frankfurt, 1985, str. 38-58.
2. L. P. Gerson (Ed.), The Cambridge Companion to Plotinus, Cambridege University Press, 1996 (naročito str. 38-66).
3. I. Deretić, „Plotinov metafizički pojam ljudske slobode", u: Dijalog i moć / Sloboda i zlo, Srpsko filozofsko društvo, Beograd, 2000, str. 109-119.
4. P. Remes, „Plotinus’ Ethics of Disinterested Interest“, u: Journal of the History of Philosophy 44 (2006), str. 1-23.
5. P. Plass, „Plotinus’ Ethical Theory“, u: Illinois Classical Studies 1982, 7, 2, str. 241-259.
6. B. Šijaković, Prisutnost transcedencije, Službeni glasnik, Beograd, 2013, naročito 254-281.
Deretić, Irina, “Human Excellences: past and present”, u: H. James Birx, (ur.), (2010), 21st Century Anthropology, Vol. 1, California: SAGE Publication Inc., str. 526-535, ISBN. 978-1-4129-5738-0.
↑↑↑