Филозофија

Курс:
Одабране теме из нововековне филозофије (докт.)
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
др Милош Вулетићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: upoznavanje s kasnosholastičkim izvorima razumevanja ideja u kontekstu njihove funkcije reprezentovanja (conceptus formalis, conceptus objectivus); smeštanje problema odnosa reprezentacije i intramentalne reprezentovane stvari u metafizički kontekst; primena razumevanja ideja na probleme ideja bića razuma, ideja čula, ideja konstrukata duha i materijalno lažnih ideja; analiza problema uzrokovanja ideja, urođenih ideja i uloge Boga; ekvivalencija problema uzrokovanja ideja i stvorenosti večnih istina kod Dekarta;određivanje reprezentacionalističkih i direktnorealističkih momenata u razumevanju ideja kod analiziranih filozofa; tumačenje originalnog teksta u njegovom istorijskofilozskom kontekstu.
Циљ изучавања курса: Studenti treba da se upoznaju s razumevanjem prirode, statusa i funkcionisanja ideja u ljudskom duhu na počecima rane moderne filozofije, s obzirom na probleme direktnog realizma i reprezentacionalizma.
Предуслови за полагање: završene master studije
Облици наставе: predavanja, prof. dr Miloš Arsenijević, dr Predrag Milidrag, viši naučni saradnik
План курса:

13. недеља
предавање - Temelji reprezentacionalizma i direktnog realizma u ranoj modernoj filozofiji
- Opšti pregled problema - Suarez o strukturi akta poimanja - Suarez o božanskim idejama i večnim istinama - Dekart: Struktura misli i uloga dualizma - Ontološki status i epistemološka funkcija ideja - Ideje u objektivnom smislu - Stvarnost ideja i njeni stupnjevi - Uzrokovanje ideja - Ideje i stvorenost večnih istina - Malbranš i Arno: Reprezentacionalizam vs. realizam - Lajbnic i Lok: Problem urodjenih ideja - Berkli, Hjum: (De)ontologizacija ideja - Zaključna razmatranja: Kant
Литература: Arnauld, Antoine (1990). On True and False Ideas, Translated, with an Introduction by Elmar J. Kremer. Lewiston: The Edwin Mellen Press.
Descartes Rene, Riječ o metodi, Praktična i jasna pravila, Osnovi filozofije. Prevod Veljko Gortan. Zagreb: Matica hrvatska, 1951.
Dekart Rene, Metafizičke meditacije. Prevod Ivan Vuković. Beograd: Zavod za udžbenike, 2012.
Leibniz, G.V. (1980). Izabrani filozofski spisi. Prevod Milivoj Mezulić. Zagreb: Naprijed.
Leibniz, G.V. (1986). Novi ogledi o ljudskom razumu. Prevod Milan Tasić. Sarajevo: Veselin Masleša.
Lok, Džon (1962). Ogled o ljudskom razumu. Prevod Dušan Puhalo. Beograd: Kultura.
Malebranche, Nicholas (1997). The Search after Truth, Elucidations of the Search after Truth. Translated and Edited by Thomas M. Lennon and Paul J. Olscamp. Cambridge: Cambridge University Press.
Ariew, Roger, Grene Marjorie (1995). „Ideas, In and Before Descartes”. The Journal of the History of Ideas 56: 87–106.
Ayers, Michael, Snowdon Paul (2001). „What is realism”. Aristotelian Society Supplementary Volume 75: 91–110.
Clemenson, David (2007). Descartes’ Theory of Ideas. London, Continuum.
Milidrag, Predrag (2010). „Poput slika stvari“: Temelji Dekatove metafizičke teorije ideja. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IP „Filip Višnjić“, Beograd.
Milidrag, Predrag (2012) „Problem razlikovanja ideja stvari od ideja nestvari kod Descartesa”, Filozofska istraživanja 32, 2: 261–278.
O’Neil, Brian (1974). Epistemological Direct Realism in Descartes’ Philosophy. Albuquerque, University of New Mexico Press.
Wells, Norman J. (1990). „Objective Reality of Ideas in Descartes, Caterus and Suárez”. The Journal of the History of Philosophy 28: 33–61.
Yolton, John (1996). Perception and Reality: A History from Descartes to Kant. Ithaca and London, Cornell University Press.
↑↑↑