Филозофија

Курс:
Естетика II (осн.)
У оквиру предмета: Естетика II
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Садржај предавања се састоји у излагању основних идеја филозофске естетике, а посебно у излагању основних идеја и појмова Хегелове, Ничеове, Хартманове, Хајдегерове и Гадамерове естетике. Интерпретира се историјско-херменеутички контекст настанка њихових естетичких учења и разматра се њихов међусобни однос и актуелност у савременој филозофској естетици. Садржај вежби се састоји у заједничком тумачењу претходно прочитаних и припремљених текстова из изворне литературе, посебно оних текстова који су тежи за разумевање и за које се претпоставља да ће их студенти теже савладати без стручне помоћи асистента и наставника.
Циљ изучавања курса: Студент би требало да се детаљно упозна са Хегеловим, Ничеовим, Хартмановим, Хајдегеровим и Гадамеровим естетичким идејама; да разуме историјско-херменеутички контекст настанка ових идеја и да разуме нјихов међусобни однос и актуелност у естетици.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова.
Облици наставе: Студенти похађају предавања и вежбе и од њих се очекује да материју познају онако како је обрађена на предавањима и вежбама.
План курса:

15. недеља
предавање - Филозофска естетика. Хегел, Ниче, Хартман, Хајдегер и Гадамер
-
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Г.В.Ф. Хегел, "Естетика", Београд, 1986; Ф. Ниче,"Људско, сувише људско",Београд, 2005; Н. Хартман, "Естетика", Београд, 1979; М. Хајдегер,"Шумски путеви", Београд, 2000;
↑↑↑