Филозофија

Курс:
Естетика I (осн.)
У оквиру предмета: Естетика I
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Садржај предавања састоји се у излагању основних идеја филозофске естетике, а посебно у излагању основних идеја и појмова Платонове, Аристотелове, Хјумове и Кантове естетике. Интерпретира се историјско-херменеутички контекст настанка њихових естетичких учења и разматра се њихова актуелност у савременој филозофској естетици. Садржај вежби се састоји у заједничком тумачењу претходно прочитаних и припремљених текстова из изворне литературе, посебно оних текстова за које се претпоставља да ће их студенти теже савладати без стручне помоћи асистента и наставника.
Циљ изучавања курса: Студент би требало да се детаљно упозна са Платоновим, Аристотеловим, Хјумовим и Кантовим естетичким идејама; да разуме историјско-херменеутички контекст настанка ових идеја и да разуме њихов међусобни однос и актуелност у естетици.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова.
Облици наставе: Студенти похађају предавања и вежбе и од њих се очекује да материју познају онако како је обрађена на предавањима и вежбама.
План курса:

15. недеља
предавање - Филозофска естетика. Платон, Аристотел, Хјум, Кант
Садржај предавања састоји се у излагању основних идеја филозофске естетике, а посебно излагању основних идеја и појмова Олатонове, Аритотелове, Хјумове и Кантове естетике. Садржај вежби састоји се у заједничком тумачењу претходно прочитаних и припремљених текстови из изворне литературе, посебно оних текстова оји су тежи за разумевање и за које се претпоставља да ће их студенти теже савладати без стручне помоћи асистента и наставника.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Платон, "Ијон, Гозба, Федар", Београд, 1979.; Платон, "Хипија Већи", Београд, 1987; Платон, "Држава", Београд,1993; Аристотел, "Поетика", Београд,1998; Хјум, "О мерилу укуса", Нови Сад, 1991;
↑↑↑