Филозофија

Курс:
Савремене теорије правде (осн.)
У оквиру предмета: Савремене теорије правде
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Ивана Јанковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Prvi deo kursa istražuje odnos pojma liberalne pravde i teorije racionalnog izbora. Pokazaćemo potom vezu između teorije racionalnog izbora i Rolsove (Džon) i Gotijeove (Dejvid) teorije pravde. Posebno će biti izložena Nozikova (Robert) »neoliberalna« kritika Rolsove teorije. Drugi deo kursa baviće se Rolsovim »zaokretom« od »metafizičke koncepcije pravde« prema »političkom liberalizmu«, a potom osnovnim pitanjima komunitarizma.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje sa koncepcijama savremene distributivne pravde.
Предуслови за полагање: Предуслови су одређени Планом и програмом Одељења за филозофију. Предуслов је курс ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ или сличан курс еквивалентног садржаја са других оделјенја и факултета.
Облици наставе: Предавања, вежбе, израда семинарског рада у договору са водитељима курса и завршни усмени испит
План курса:

1. недеља
предавање - Ролсова теорија правде 1
Увод у теорију правде Џона Ролса. Смисао и значај става да је правда значајна за друштво слично значају истине за науку. Хипотетична уговорна ситуација. Правда као "фер избор". Појам "почетног положаја". "Рефлективни еквилибријум". "Почетни положај" и Кантово "царство циљева".

2. недеља
предавање - Ролсова теорија правде 2
-

3. недеља
предавање - Ролсова теорија правде 3
-

4. недеља
предавање - Теорија правде Роберта Нозика
Џон Ролс и Роберт Нозик--супротстављена гедишта. Конститутивна либерална демократија и теорија "минималне државе"--laissez faire становиште. Док је Ролсов либерализам заокупљен питањем редистрибуције друштвених ресурса да би се задовољило начело једнакости у равнотежном односу са начелом слободе, Нозик је више заокупљен идејом "минималне државе" као гаранта природних слобода индивидуа, а сваку редистрибуцију ресурса од стране државе види као опасност у нарушавању слобода.

5. недеља
предавање - Политички либерализам
Либерализам као "свеобухватна доктрина" и леберализам као "политичка доктрина" савремене демократије на Западу. Отклон од метафизике у политичкој теорији савремене демократије. Да ли је Ролс кохерентан политички мислилац?

6. недеља
предавање - Комунитаризам
-

7. недеља
предавање - Појам глобализације
-

8. недеља
предавање - Кантова идеја "вечног мира"
-

10. недеља
предавање - Ролсово "право народа"
-

11. недеља
предавање - Појам наднационалне државе и питања космополитизма
-

12. недеља
предавање - Глобализација и међународна правда
-

13. недеља
предавање - Обнављање градива
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Џон Ролс: ТЕОРИЈА ПРАВДЕ, ЦИД, Подгорица, 1998.
Роберт Нозик: АНАРХИЈА ДРЖАВА И УТОПИЈА, Наклада Јесенски и Турк, Загреб, 2003, (други одељак) или Anarchy, State and Utopia, Basic Books, 1974.
Џон Ролс: ПОЛИТИЧКИ ЛИБЕРАЛИЗАм, Београд, "Филип Вишњић", 1998.
Michael Sandel: Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, 1982.
Милорад Ступар: "Непристрасност и правда", Филозофске студије, бр 20, 1988.
↑↑↑