Филозофија

Курс:
Руски језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Руски језик 1
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај наставе из курса Страни језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања курса: Циљеви Овладавање граматичким структурама с тежиштем на морфосинтакси и синтакси општег академског језика у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Развијање различитих вештина читања и разумевања усменог и писаног текс
Предуслови за полагање: Предзнање из руског језика на нивоу средњошколских курикулума.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Д.Дамљановић: Русский язык – русская культура. Завод за уџбенике, Београд, 2009.
П.Пипер, М.Стојнић, Руски језик, Београд, 2002.
↑↑↑