Филозофија

Курс:
Основе педагогије са дидактиком (осн.)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Педагошки појмови: Васпитање и образовање, настава, педагогија, школа. Функције и могућности васпитања. Професија наставник: Концепције образовања и улоге наставника. Компетенције наставника. Рефлексивна пракса. Сарадња са ученицима, колегама, родитељима. Професионални развој. Интеракивна настава: схватање школе, детета, образовања. Принципи: активност ученика, значај искуства, мотивације и поштовања, индивидуализација, кооперативно учење. Планирање и програмирање у настави: Различити приступи програмирању и структура наставног програма. Програм као модел, скривени и реални програм. Избор циљева, садржаја, метода и начина организације наставе. Ток активности. Евалуација процеса и резултата. Функције и проблеми оцењивања. Практична настава: Истраживање улога наставника. Анализа докумената програма у нашем школском систему. Анализа часова у пракси. Израда и евалуација припреме за час. Реализација делова часа у симулираним околностима. Креирање евалуативних активности. Вођење портфолиа.
Циљ изучавања курса: Разумевање проблема васпитања и образовања у светлу различитих теорија и концепција образовања, као и развијање вештина и преиспитивање ставова важних за наставнички посао.
Предуслови за полагање: испуњене обавезе на предмету Психологија за наставнике или одговарајућим психолошким курсевима
Облици наставе: Предавања, дискусије и дебате, решавање проблема у симулираним ситуацијама, играње улога, анализе текстова и докумената, међусобно подучавање, анализе случаја, истраживања студената...
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Трнавац, Н., Ђорђевић,Ј. (2005) Педагогија, Београд, Научна књига Комерц
Хавелка,Н. (1998) Прилог развијању концепције улоге наставника и улоге ученика у основној школи, Наша основна школа будућности, Београд, 1998.
Хебиб,Е., Радуловић, Л. (2000) Могућности остваривања сарадње наставника и стручних сарадника, Настава и васпитање (Београд), 3, 326 – 339.
Хебиб, Е., Радуловић, Л. (2001) Дечија партиципација у школи, Учитељ (Београд) 71 – 72 , 126 - 135
Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски,Т. (2000), Интерактивна обука, Центар за интерактивну педагогију, Београд.
Роедерс,П. (2003) Интерактивна настава, Београд
Terhart,E., Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001.; 25-69
Kyriacou, Temeljna nastavna umijećа, Educa, Zagreb, 2001.
Пешић,М., Планирање, праћење и евалуација сопственог рада, Учитељ у пракси, Београд, 1991.
↑↑↑