Филозофија

Курс:
Наука и рационалност (осн.)
У оквиру предмета: Наука и рационалност
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Ева Камерердоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Основно тежиште курса налазиће се на односу чињеница и (сазнајних и вансазнајних) вредности у научном сазнању, да би се затим испитивао проблем вредносне неутралности на различитим ступњевима научног истраживања. После расматрања сазнајних вредности у науци (научне аксиологије) и компатибилности различитих (теоријских и практичних) циљева науке излагала би се тематика научног проучавања друштвених вредности, као и проблеми етике науке и друштвене одговорности научника (нпр. конфликти у друштвеним улогама научника). Затим се пажња усмерава на философске критике науке и технологије, да би се курс завршио с неколико тема везаних за друштвене и историјске науке (интерпретативни и разумевајући приступи, субјективизам и ангажман у друштвеној науци, проблеми вредновања у историји итд).
Циљ изучавања курса: Студент треба да стекне увид у основне проблеме рационалности који се појављују у вези с научним теоријама, како у природним, тако и у друштвеним и историјским наукама, што би му омогућило способност да разлучи чињеничке од нормативних судова.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом.
Облици наставе: Предавања се држе кроз акроаматски и интерактивни/дијалошки облик наставе. На предавањима се градиво обрађује онако како је изложено у наставном плану
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Vilijem Njutn-Smit, Racionalnost nauke, Beograd, 2002.
↑↑↑