Филозофија

Курс:
Шпански језик 1
У оквиру предмета: Шпански језик 1
Предавачи: Марина Николићнаставник страног језика
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај наставе из курса Шпански језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе курса Шпански језик 1 је овладавање структуром општег академског језика у оквиру области које се изучавају на Филозофском факултету, као и развијање различитих вештина читања и разумевања текста.
Предуслови за полагање: За похађање наставе шпанског језика студенти не морају располагати претходним знањима.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове, испуњава предиспитне обавезе и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит)и које, у укупном збиру поена од 100, учествују са 60 поена(у форми два контролна теста и носе 20 и 40 поена) и на основу резултата писменог испита (у форми теста) који носи 40 поена. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена.
План курса:

1. недеља
предавање - увод у основе шпанског језика, алфабет, глаголи бити
Уводна предавања, основне информације из културе и цивилизације Шпаније и Хиспанске Америке, шпански алфабет, правила читања и писања, ритам, везивање и интонација, глаголи SER y ESTAR; поздрави. I лекција: именице и придеви на –о, -а, грађење упитне реченице, упитне речи, одређени и неодређени члан, особености интерпункције

2. недеља
предавање - бројеви, акценат, правилни глаголи прве коњугације
I лекција: вежбања, бројеви од 1-10, глагол прве коњ. llamarse, вежбе – диктат, акценат у шпанском језику, род и број именица, личне заменице (tú/usted).

3. недеља
предавање - индикатив презента свих коњугација, негација, придеви
II лекција: негација у шпанском језику, род и број придева, Iндикатив презента правилних глагола коњугација на –ар, -ер, -ир, глагол TENER, бројеви од 10-100. Вежбања, националности, професије.Елементи цивилизације.

4. недеља
предавање - индикатив презента полуправилних и неправилних глагола
III лекција: индикатив презента полуправилних глагола свих коњугација, делови дана, одређени члан –el спојен са предлогом –а или –де, Iндикатив презента неправилних глагола свих коњугација, повратни глаголи, дани у недељи. Вежбања. Елементи цивилизације

5. недеља
предавање - заменице, придеви, глаголска перифраза IR+A+ Infinitivo, прилози за место
IV лекција: Показне заменице и придеви, присвојни придеви, глаголска перифраза IR+A+ Infinitivo (исказивање блиске будућности), обрађивање лексике у вези града и места становања, изражавање изненађења, облик – HAY, оријентација у простору (aquí, ahí, allí, a la derecha, etc.). Вежбања. Елементи цивилизације

6. недеља
предавање - императив, глаголска перифраза ACABAR DE + Infinitivo
IV лекција: Повратни глаголи, глаголска перифраза ACABAR DE + Infinitivo (изражавање блиске прошлости), Заповедни начин IМПЕРАТIV – само за друго лице једнине и друго лице множине. Систематизација прве четири лекције

7. недеља
предавање - наглашене и ненаглашене личне заменице
V лекција: Лексика: укуси, слободно време. Глаголи – gustar, -encantar,- preferir, - odiar, личне заменице: ненаглашене, наглашене, у функцији директног и индиректног објекта, Вежбања и диктат. Iзрека: Sobre gustos no hay nada escrito.

8. недеља
предавање - изражавање времена, интонација у реченици, глагол SOLER
VI лекција: Колико је сати?: ¿Qué hora es?, прилози за место, изрека: El tiempo es oro, употреба члана. Вежбања. Глагол SOLER+infinitivo.Iзражавање датума и године и годишта. редни бројеви, интонација у реченици. Елементи цивилизације

9. недеља
предавање - глагол HACER, безлични глаголи, присвојне заменице, прилози
VII лекција: Глагол HACER и безлични глаголи, лексика везана за временске прилике, описивање, клима. Елементи из цивилизације.Вежбања. Присвојне заменице, прилози.

10. недеља
предавање - кондиционал, контролна вежба 1
VIII лекција: Лексика у вези физичког изгледа, одеће и здравља. Кондиционал – учтива форма, изражавање жеље. Систематизација после осме лекције. Контролна вежба I у форми граматичког теста.

11. недеља
- - контролна вежба 1 анализа грешака
Резултати постигнути на контролној вежби и анализа грешака. Диктат

12. недеља
- - систематизација 12-14
Обнављање и увежбавање првих 8 јединица.

15. недеља
предавање - компарација придева
Обнављање 8. лекције. IX лекција: Компарација придева. Лексика у вези са јелом и новцем, вредностима, количином. Разлике између MUY и MUCHO. Вежбања. Elementi civilizacije.Десета лекција - увод

16. недеља
- - усмена продукција
Увежбавање усменим и писменим путем препричавања прошлих догадјаја. Студенти изражавају своје жеље о текстовима који ће се почети да раде током априла месеца, након завршене основне књиге.

17. недеља
предавање - pretérito indefinido, pretérito imperfecto, particip
X лекција: Начини: општи преглед. Iндикатив: - pretérito indefinido, - pretérito imperfecto, препричавање у прошлости, временске одреднице за прошлост, глаголски облик Партицип, вежбања. Elementi civilizacije.

18. недеља
предавање - узвична реченица, изрази стања и расположења
XI лекција: Iндикатив: -pretérito perfecto y p. indefinido, узвична реченица и одговарајући изрази који су у употреби, стања расположења, вежбање писања кратких информација и описа. Вежбања и диктат. Елементи из цивилизације - film.

19. недеља
предавање - Герундив
XII лекција: Изражавање обавезе, савета и препоруке, неправилни партиципи, безличне форме, глаголски облик ГЕРУНДIВ: употреба, изражавање узрока. Вежбања. Елементи из цивилизације – la música.

20. недеља
предавање - Будуће време
XIII лекција: Футур у индикативу. Уводне вежбе

21. недеља
предавање - Елементи цивилизације 21-22
XIII лекција: Вежбања. Елементи цивилизације

23. недеља
предавање - индиректни говор
XIV лекција: Индиректни говор (слагање времена – први део), Лексика: изражавање будућности. Вежбања

24. недеља
предавање - Кондиционал
XV лекција: Лексика: екологија. глаголски начин KОНДIЦIОНАЛ: употреба, корени код неправилних глагола, изражавање узрока. Вежбања. Елементи из цивилизације. Вежбања и обнављање најтежих граматичких партија као императива нпр. Лексика: природа, излети, средства комуникација, детаљнији преглед предлога и њихова употреба. Систематизација после пређене 15. лекције.

25. недеља
- - Систематизација
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

26. недеља
предавање - Обрада краћих општестручних текстова 26-27
Почиње се са обрадом краћих и лексички једноставнијих општестручних текстова из области које су предходно изабране у договору са студентима а у складу са њиховим интересовањима.Уз урађене текстове ради се једноставна анализа граматике која је заступљена у поменутим текстовима

28. недеља
- - припрема за контролни задатак и испит 28-29
припрема за контролни задатак и испит (писмени)

30. недеља
- - испит
Писмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Избор текстова за прву годину Филозофског факултета који је припремила Марина Николић.Српско-шпански-шпанско-српски речник
↑↑↑